Anglès B.2.A

Angles B2a

Requisits del curs


 Superar l’examen de competència i nivell de la nostra entitat, corresponent al nivell B2.

 Es prioritzarà la participació d’aquelles persones que es comprometin a presentar-se a l'examen FCE (First Certificate in English). Les taxes d'aquest examen aniran a càrrec del/de la alumne/a.

Objectius generals

Capacitar l'alumnat per utilitzar l'idioma amb desimboltura i eficàcia en situacions habituals i més específiques que requereixin comprendre, produir i tractar textos orals i escrits, conceptual i lingüísticament complexos, en una varietat de llengua estàndard, amb un repertori lèxic ampli encara que no molt idiomàtic, i que versin sobre temes generals, actuals o propis del camp d'especialització del parlant.

Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació en llengua anglesa necessària perquè puguin presentar-se a les proves d'acreditació oficial del nivell B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

Continguts

307

1. Continguts morfosintàctics
1.1. El substantiu:
1.1.1. Tipus de substantius
1.1.2. Morfologia del substantiu (gènere, nombre): Formació del plural regular, irregular i mots invariables. El plural en els mots compostos
1.1.3. La modificació del nom: El substantiu com a complement del nom. El complement preposicional. L’adverbi com a complement del nom
1.2. Els determinants
1.2.1. Articles: Articles definits i indefinits. Ús i omissió de l’article
1.2.2. Demostratius: usos especials
1.2.3. Possessius: usos especials
1.2.4. Quantitatius: casos especials i expressions alternatives:
1.3. Els pronoms
1.3.1. Els pronoms personals (de subjecte i de complement), reflexius i recíprocs
1.3.2. Els pronoms possessius, casos especials
1.4. L’adjectiu:
1.4.1. Posició dels adjectius dins el sintagma
1.4.2. Gradable i absolute
1.4.3. Parelles d’adjectius acabats en –ed
1.4.4. Adjectius substantivats
1.4.5. La modificació de l’adjectiu
1.5. El verb
1.5.1. La complementació del verb
1.5.2. Temps i aspecte: Present simple i Present progressive i el present perfect. Simple past, Past progressive i Past perfect
1.5.3. Modalitat: Contrast o diferències entre verbs modals. Unreal past.
1.5.4. Veu activa i passiva: formes complexes. Passiva amb transitius dobles
1.6. Les preposicions: Contrast entre like i as
1.7. Els adverbis: Els adverbis i les locucions adverbials: Freqüència. Manera
1.8. L’oració simple: Estructura de l’oració
1.9. L’oració subordinada: Substantives. De relatiu. Adverbials: Adversatives. Causals

2. Continguts fonètics i fonològics
2.1. Representació gràfica de fonemes i sons. Possibles regularitats entre ortografia i pronunciació. Sons i fonemes vocàlics. Ús de la vocal neutra. Relació entre prefixos, sufixos i pronunciació.

3. Continguts ortogràfics
3.1. Ampliació dels usos dels signes ortogràfics i de puntació. Signes ortogràfics

4. Continguts lèxics i semàntics
4.1. Ampliació del cabal lèxic referit a camps semàntics d’ús general i a les àrees temàtiques del nivell
4.2. Famílies lèxiques (sinònims, antònims, mots polisèmics...)

Avaluació

L'Avaluació final: (simula l’examen oficial)

Prova teòrico-pràctica que contindrà les següents parts:
- Exercicis de gramàtica i de comprensió escrita
- Redaccions
- Exercici oral
- Exercicis de comprensió oral

La nota mínima que cal obtenir per aprovar l’examen és: 5,25Realització d’un examen de les mateixes característiques que el que hauran de realitzar en la prova oficial de Cambridge. Consta de quatre parts: Reading and Use of English, Listening, Writing i Speaking. Els criteris de correcció seran els mateixos que estableix Cambridge en les proves oficials.

Valoració


Estudiants formats

897

Compartir