Català C (suficiència).

Objectius generals

En acabar l’acció l’alumne haurà d’acreditar un domini de l’ús de la llengua general, en la varietat estàndard, per comunicar-se satisfactòriament en les situacions comunicatives que requereixen l’ús d’un llenguatge mitjanament formal o formal; que li permeti superar sense dificultats la prova corresponent per obtenir el “certificat de nivell de suficiència C1” que anualment convoca la Direcció General de Política Lingüística.

Objectius específics

En acabar l’acció, l’alumne, haurà d’acreditar un domini de l’ús de la llengua general, en la varietat estàndard, per comunicar-se satisfactòriament en les situacions comunicatives que requereixen l’ús d’un llenguatge mitjanament formal; que li permeti superar sense dificultats la prova corresponent per obtenir el “certificat de nivell de suficiència C.

El Certificat de nivell de suficiència de català (C), es correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).

Contingut

319

1. Textos
Habilitats receptives. Comprensió oral i lectora
  Textos de caràcter narratiu, descriptiu, directiu, explicatiu, predictiu i argumentatiu
Habilitats productives. Expressió oral i escrita
  Textos de caràcter narratiu, descriptiu, directiu, explicatiu, predictiu i argumentatiu

2. Elements lingüísticotextuals
2.1. El text com a unitat de comunicació: propietats, formes d’organització textual i etapes de producció
2.2. Adequació: anàlisi de la situació en què es produeix el text i adequació a la situació comunicativa
2.3. Adequació al gènere
2.4. Estil i modalització: coherència i cohesió
2.5. Formes d’organització textual quant al text descriptiu, narratiu, directiu, explicatiu, predictiu i argumentatiu
2.5.1. Funcions textuals dels elements de la llengua
Referència; concordança; connexió; recursos textuals; morfosintaxi i lèxic: l'oració simple i l’oració composta coordinades/subordinades i components del grup nominal; determinants i quantificadors; nom: flexió de gènere i de nombre: adjectiu, pronoms i relatius (components del grup verbal, enllaços, signes de puntuació i lèxic); fonètica i ortografia (vocalisme i consonantisme i convencions gràfiques)

3. Marc sociolingüístic
Formació i evolució de la llengua catalana (estat actual )
Varietats de la llengua
Estàndard i normativa; varietats geogràfiques, històriques, generacionals i socials

Avaluació

La prova final consiteix en:

Comprensió oral (6 punts)
Escoltar l’àudio (discursos, conferències, crítiques i reportatges) i marcar si les afirmacions són veritables o falses o triar la resposta correcta a cada frase.
Comprensió lectora (6 punts)
Llegir un text i marcar si les afirmacions són veritables o falses, i/o marcar la resposta correcta (textos d’opinió sobre fets d’actualitat).
Gramàtica i lèxic (18 punts)
Emplenar buits de situacions comunicatives a partir d’una llista (temps verbals en oracions de probabilitat, remarques sobre la conjugació de verbs de la 2a conjugació i irregulars). Triar l’opció correcta entre diverses possibilitats (conjuncions de subordinació: sinó/si no; perquè, per què/per a què/posat que). Triar l’opció correcta entre diverses possibilitats: combinació binària de pronoms febles, canvi i caiguda de preposició i ús de les preposicions a i en (CC). Conjuncions de subordinació (sinó/si no; perquè, per què/per a què/posat que). Temps verbals en oracions de probabilitat i correlació verbal en oracions condicionals. Remarques sobre la conjugació de verbs de la 2a conjugació i irregulars. Emplenar buits (oclusives i palatals fricatives i africades, nasals i laterals).
Expressió escrita (34 punts)
Aquest bloc és eliminatori. Per superar la prova cal obtenir un mínim de 18 punts de l’expressió escrita.
Escriure un text mitjanament formal d’un mínim de 180 paraules (articles d’opinió, cartes al director).
Fer un apunt en un blog d’un mínim de 100 paraules.
Expressió oral (16 punts)
Aquest bloc és eliminatori. Per superar la prova cal obtenir un mínim de 9 punts de l’expressió oral. Llegir en veu alta un text d’unes 80-100 paraules. Fer una intervenció oral individual (2 o 3 minuts) en un acte públic o en un programa radiofònic (argumentacions).
Prova final: 80 punts
Avaluació de curs: 20 punts
Avaluació final (prova final + avaluació de curs): 100 punts (criteri d’èxit: 70 punts)
Prova teòrico-pràctica que contindrà les següents parts:
- Exercicis de gramàtica i de comprensió escrita.
- Redaccions.
- Exercici oral.
- Exercicis de comprensió oral.

Valoració


Estudiants formats

2061

Comparteix