Català. Certificat de nivell superior de català (C2).

Objectius generals

 Els referits en el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d’Europa per al nivell de competència
lingüística C2.

Objectius específics

 Comprendre pràcticament tot el que llegeix o escolta, així com extreure, seleccionar i integrar informació, idees i opinions per
elaborar un text nou.
 Expressar-se oralment i per escrit amb naturalitat, fluïdesa i precisió, fins i tot en les situacions més complexes, ja sigui per fer
una intervenció espontània o un monòleg planificat.
 Interactuar amb facilitat i habilitat, així com captar i utilitzar els senyals no verbals i d'entonació.
 Emprar un repertori lingüístic ampli que permeti mostrar una gran flexibilitat a l'hora de reformular idees sota formes
lingüístiques diferents o transmetre amb precisió matisos subtils de significat, pràcticament sense limitacions.
 Dur a terme tasques complexes, habituals o no, sobre temes abstractes o tècnics, sobretot en l’àmbit públic, acadèmic i
professional, mostrant una bona capacitat d'adaptar el missatge a les necessitats de l'auditori i a la finalitat del discurs.

Contingut

7102

1. Morfologia i sintaxi
1.1. Oració simple: tipus d’oració
1.2. Oració composta: oracions coordinades i subordinades
1.3. Modificacions de l’estructura oracional: complements pronominalitzat
1.4. Concordances
1.5. Determinants i quantificadors: Substantius i adjectius; Pronoms; Verb; Adverbis; Preposicions

2. Elements lexicosemàntics i estilístics
2.1. Derivació
2.2. Composició
2.3. Habilitació
2.4. Altres procediments de formació de ms
2.5. Relacions lexico-semàntiques
2.6. Recursos estilístics
2.7. Precisió lèxica

3. Fonètica, ortografia i convencions
3.1. Ortografia i elements gràfics
3.2. Convencions
3.3. Elements fonològics

4. Context de la comunicació
4.1. Varietats funcionals
4.2. Varietats dialectal
4.3. Cortesia lingüística

5. Producció del discurs
5.1. Elements d’adequació a la situació comunicativa
5.2. La connexió
5.3. Els signes de puntuació: funcions textuals i usos convencionals: La referència; La concordança verbal; L’ordre dels mots i l’estructura informativa de l’oració; Estil gramatical propi del discurs oral formal

Avaluació

Avaluació final: (simula l’examen oficial)

Prova teòrico-pràctica que contindrà les següents parts:
- Exercicis de gramàtica i de comprensió escrita
- Redaccions
- Exercici oral
- Exercicis de comprensió oral

Català C2 Nota mínima 6

Avaluació final: (simula l’examen oficial)

Prova teòrico-pràctica que contindrà les següents parts:
- Exercicis de gramàtica i de comprensió escrita
- Redaccions
- Exercici oral
- Exercicis de comprensió oral

Català C2 Nota mínima 6

Valoració


Estudiants formats

586

Comparteix