Català C1A

Objectius generals

Acreditar un domini de l’ús de la llengua general, en la varietat estàndard, per comunicar-se satisfactòriament en les situacions comunicatives que requereixen l’ús d’un llenguatge mitjanament formal o no formal; que li permeti superar sense dificultats la prova corresponent per obtenir el “certificat de nivell de suficiència C1” que anualment convoca la Direcció General de Política Lingüística.

Objectius específics

 Assolir el nivell per obtenir el Certificat de suficiència de català (C), es correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) (Mòdul formatiu 1-2-3).
 Dominar la part escrita, parlada i la comprensió lectora de la llengua catalana en el marc del nivell C1 (Mòdul formatiu 1-2-3).
 Fer un ús de la llengua que incorpori mots, expressions, connectors, les quals cap col·lectiu pugui sentir-se discriminat. Tanmateix en l’ús de la llengua s’haurà de tenir en compte la perspectiva verda (Mòdul formatiu 4).

Contingut

10851

Mòdul formatiu 1: Textos. 23 hores
1.1 Habilitats receptives. Comprensió oral i lectora
1.1.1. Textos de caràcter narratiu, descriptiu, directiu, explicatiu, predictiu i argumentatiu

Mòdul formatiu 2: Elements lingüísticotextuals. 25 hores
2.1. El text com a unitat de comunicació: propietats, formes d’organització textual i etapes de producció.
2.2. Adequació: anàlisi de la situació en què es produeix el text i adequació a la situació comunicativa.
2.3. Formes d’organització textual quant al text descriptiu, narratiu, directiu, explicatiu, predictiu i argumentatiu.
2.3.1. Funcions textuals dels elements de la llengua: Referència; concordança; connexió; recursos textuals; morfosintaxi i lèxic: l'oració simple i l’oració composta coordinades/subordinades i components del grup nominal; determinants i quantificadors; nom: flexió de gènere i de nombre: adjectiu, pronoms i relatius (components del grup verbal, enllaços, signes de puntuació i lèxic); fonètica i ortografia (vocalisme i consonantisme i convencions gràfiques)

Mòdul formatiu 3: Marc sociolingüístic. 10,5 hores
3.1. Formació i evolució de la llengua catalana
3.2. Varietats de la llengua

Mòdul formatiu 4: La responsabilitat social: introducció a la sostenibilitat i economia verda. 1,5 hores.

Aquesta acció formativa està vinculada a la Unitat de Competència del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals:
MRR_HOTT_UC9996_2. Comunicar-se en una segona llengua estrangera diferent de l'anglès amb un nivell d'usuari bàsic (A2), segons el Marc europeu comú de referència per a les Llengües, en l'àmbit professional

Valoració


Estudiants formats

28

Comparteix