Català B (intermedi)

Objectius generals

Comprensió oral
   •  Entendre globalment textos orals senzills mitjanament formals sobre temes d'interès general i intervencions bàsiques en converses quotidianes.
   •  Entendre informació oral de primera necessitat.

Comprensió escrita
   •  Comprendre les idees generals de textos senzills sobre temes d'interès general i saber destriar la informació imprescindible de textos informatius de l'entorn quotidià.

Expressió oral
   •  Desenvolupar-se suficientment en contextos socials propers i mantenir converses senzilles en la varietat pròpia de l'entorn sobre temes de la vida quotidiana tot adequant-se al grau de formalitat imprescindible que requereix el context.

Expressió escrita
   •  Familiaritzar-se amb els signes ortogràfics del català i saber-los relacionar amb el so al qual corresponen.

Objectius específics

Els objectius específics per l’acció formativa són assolir els coneixements de la llengua en totes les habilitats anteriorment descrites dintre del següents àmbits i temes:
Àmbits
   •  Via pública i interior de local
   •  Habitatges i llocs d’allotjamet
   •  Bars restaurants
   •  Botigues comerços
   •  Administració entitats públiques
   •  Actes socials
   •  Mitjans de transport
   •  Telecomunicacions
   •  Espectacles i acte públics
   •  Centres educatiu Temes
   •  Informació personal
   •  Habitatge i llocs d residència
   •  Activitats i relacions professional
   •  Activitat quotidiana, experiències, temps lliure i entreteniments
   •  Gastronomia
   •  Llengua i comunicació

Contingut

11079

-Funcions generals de la llengua
-Nocions específiques d’àmbits i temes
-Components gramaticals

Avaluació

Prova teòrico-pràctica que contindrà les següents parts:
• Exercicis de gramàtica i de comprensió escrita.
• Redaccions.
• Exercici oral.
• Exercicis de comprensió oral.

Estudiants formats

416

Comparteix