Català C (suficiència)

Objectius generals

Comprendre i produir textos orals i escrits de ficció i de no ficció. Fer presentacions orals pròpies de situacions comunicatives formals i escriure textos narratius i descriptius amb l'adequació, la coherència i la cohesió adequades i amb un domini suficient dels recursos lingüístics.

Contingut

11080

Habilitats comunicatives
   •  Reconèixer i identificar les característiques i els recursos lingüístics propis dels textos descriptius, predictius i narratius.
   •  Expressar objectivitat i subjectivitat en textos orals i escrits.
   •  Practicar i millorar la lectura en veu alta.
   •  Fer descripcions elaborades.
   •  Fer discursos en actes públics.
   •  Reconèixer i escriure un discurs directe i indirecte.
   •  Redactar entrades per a blogs i correus electrònics.

Morfosintaxi
   •  Articles: casos especials sense apostrofació i sense contracció i article lo neutre.
   •  Demostratius.
   •  Substantius: flexió de gènere i nombre. Casos especials.
   •  Adjectius: posicions dins de l'oració i casos especials.
   •  Verbs: tipus de verbs, usos propis i derivats dels temps verbals, verbs ser i estar i verbs de la 2a conjugació.
   •  Adverbis i locucions adverbials de lloc.
   •  Oracions: simples i compostes. Modalitats oracionals. L'oració passiva i l'oració impersonal. Concordança entre diferents parts de l'oració.
   •  Puntuació: la coma, els parèntesis i els guions en vocatius, incisos, aclariments i aposicions. Puntuació del discurs directe i indirecte.

Fonètica i ortografia
   •  Vocal neutra: ortografia i pronunciació. Mots sense punts de referència clars.
   •  O i u àtones: ortografia i pronunciació. Mots sense punts de referència clars.
   •  Diftongs.
   •  Accentuació: diacrítics i casos especials.
   •  Dièresi.
   •  Apòstrofs i contraccions: casos especials.

Lèxic
   •  Expressions de referència espacial.
   •  Metàfores, comparacions i analogies.
   •  Locucions, frases fetes i refranys.
   •  Confusió de mots i precisió lèxica.
   •  Eixos temàtics:
   •  Habitatges: mobiliari, decoració, colors i expressions de lloc.
   •  Localització i identificació geogràfica.
   •  Futur.
   •  Art.
   •  Cultura literària i expressió lingüística.
   •  Històries de vida i contribucions.

Durant el curs tots aquests continguts es treballen de manera interrelacionada.

Estudiants formats

2078

Comparteix