Iniciació d’alfabetització de la llengua catalana. Nivell Inicial de Català (I)

Objectius generals

 Adquirir competències lingüístiques i culturals per a les persones nouvingudes amb la finalitat que coneguin la llengua catalana i puguin integrar-se amb més facilitat a la societat catalana.

Objectius específics

 Reconèixer i emprar paraules usuals i expressions molt bàsiques de l'entorn immediat o que serveixen per descriure d'una forma senzilla el lloc on viuen, les persones amb les quals es relacionen o per situacions bàsiques de la vida quotidiana, com ara, per anar a comprar al mercat, demanar ajuda, o realitzar alguna gestió o tràmit davant d’alguna institució (Mòdul formatiu 1 a 4).
 Formular i respondre preguntes senzilles sobre temes quotidians o relacions amb l’entorn o bé necessitats immediates (Mòdul formatiu 1 a 4).
 Començar a entablar diàlegs senzills amb els diferents interlocutors i interlocutores que es poden trobar a la vida quotidiana (Mòdul formatiu 1 a 4).
 Fer un ús de la llengua que incorpori mots, expressions, connectors, les quals cap col·lectiu pugui sentir-se discriminat. Tanmateix en l’ús de la llengua s’haurà de tenir en compte la perspectiva verda (Mòdul formatiu 7).

Contingut

10869

Mòdul formatiu 1: Identificació personal. 5,5 hores
Aprendre, comprendre i emprar diferents paraules i expressions per poder donar informació sobre la nostra identitat i poder-la demanar també a la resta de persones que estan interactuant amb nosaltres.

Mòdul formatiu 2: Domini de la llengua. 6 hores
Interessar-se a assimilar diferents expressions i fer-ne ús per poder demanar informació bàsica sobre l'ús de la llengua catalana. Per exemple, saber com preguntar com es diu un objecte en concret, o com s'escriu o es lletreja algun mot o el significat d'algun objecte o concepte.

Mòdul formatiu 3: Habitatge i llocs de residència. 4 hores
Poder identificar el lloc on viu i donar informació sobre el seu lloc de residència: Característiques de l’entorn on viu, situar i diferenciar entre carrer, avinguda, passeig, etcètera.

Mòdul formatiu 4: Estats físics i anímics d’una persona. 4 hores
Expressar-se amb la màxima claredat, brevetat i concís possible sobre el seu estat de salut física i mental, malgrat que facin ús d'un llenguatge molt bàsic i planer. Poder identificar les emocions que els causen un impacte negatiu respecte a aquelles les quals els hi causen un impacte positiu i poder-se expressar quan senten dolor o es troben malament.

Mòdul formatiu 5: Rutines diàries. 5 hores
Descriure situacions de la vida quotidiana, poden formular preguntes, sol·licitar informació en els seus interlocutors i les seves interlocutores. Entaular conversacions molt bàsiques sobre l’estat del temps, sobre els horaris d’una persona, els horaris d’obertura i tancament dels comerços, etcètera.

Mòdul formatiu 6: Compres. 4 hores
Identificar els objectes que necessita per poder proveir-se i poder executar les accions de la vida diària. Identificar diferents productes i aliments i tenir l’habilitat suficient per poder demanar-lo per adquirir-lo.

Mòdul formatiu 7: La responsabilitat social: introducció a la sostenibilitat i economia verda. 1,5 hores.

Aquesta acció formativa està vinculada a la Unitat de Competència del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals:
MRR_HOTT_UC9996_2 Comunicar-se en una segona llengua estrangera diferent de l'anglès amb un nivell d'usuari bàsic (A2), segons el Marc europeu comú de referència per a les Llengües, en l'àmbit professional

Valoració


Estudiants formats

11

Comparteix