Català C2B

Objectius generals

 Adquirir les competències mitjançant els objectius referits en el Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües (MECR) del Consell d’Europa per al nivell de competència lingüística C2.
 Dotar els/les participants de competències per poder expressar-se amb espontaneïtat, flexibilitat, complexitat, fluïdesa i correcció, i que tinguin la capacitat de produir un discurs, oral o escrit, adequat a la persona destinatària, a la finalitat comunicativa i fent un ús del registre que exigeix la situació, com també d’entendre i crear una àmplia gamma de textos llargs i complexos rellevants i representatius dels àmbits acadèmic i laboral.

Objectius específics

 Comprendre pràcticament tot el que llegeix o escolta, així com extreure, seleccionar i integrar informació, idees i opinions per elaborar un text nou. (Mòdul formatiu 1-2-3)
 Expressar-se oralment i per escrit amb naturalitat, fluïdesa i precisió, fins i tot en les situacions més complexes, ja sigui per fer una intervenció espontània o un monòleg planificat. (Mòdul formatiu 4-5)
 Interactuar amb facilitat i habilitat, així com captar i utilitzar els senyals no verbals i d'entonació. (Mòdul formatiu 4-5).
 Emprar un repertori lingüístic ampli que permeti mostrar una gran flexibilitat a l'hora de reformular idees sota formes lingüístiques diferents o transmetre amb precisió matisos subtils de significat, pràcticament sense limitacions (Mòdul formatiu 1-4-5).
 Dur a terme tasques complexes, habituals o no, sobre temes abstractes o tècnics, sobretot en l’àmbit públic, acadèmic i professional, mostrant una bona capacitat d'adaptar el missatge a les necessitats de l'auditori i a la finalitat del discurs (Mòdul formatiu 4-5).
 Fer un ús de la llengua que incorpori mots, expressions, connectors, les quals cap col·lectiu pugui sentir-se discriminat. Tanmateix en l’ús de la llengua s’haurà de tenir en compte la perspectiva verda (Mòdul formatiu 6).

Contingut

10854

Mòdul formatiu 1: Morfologia i sintaxi. 10 hores
1.1. Oració composta: coordinades i subordinades
1.2. Concordances
1.3. Determinants i quantificadors: Substantius i adjectius; Pronoms; Verb; Adverbis; Preposicions

Mòdul formatiu 2: Elements lexicosemàntics i estilístics. 10 hores
2.1. Altres procediments de formació morfològica i sintaxi
2.2. Relacions lexico-semàntiques
2.3. Recursos estilístics
2.4. Precisió lèxica

Mòdul formatiu 3: Fonètica, ortografia i convencions. 10 hores
3.1. Ortografia i elements gràfics
3.2. Elements fonològics

Mòdul formatiu 4: Context de la comunicació. 7 hores
4.1. Varietats dialectal
4.2. Cortesia lingüística

Mòdul formatiu 5: Producció del discurs. 6,5
5.1. Elements d’adequació a la situació comunicativa
5.2. La connexió
5.3. Els signes de puntuació: funcions textuals i usos convencionals: la referència, la concordança verbal, l’ordre dels mots i l’estructura informativa de l’oració, l’estil gramatical propi del discurs oral formal.

Mòdul formatiu 6: La responsabilitat social: introducció a la sostenibilitat i economia verda. 1,5 hores.

Aquesta acció formativa està vinculada a la Unitat de Competència del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals:
MRR_HOTT_UC9996_2 Comunicar-se en una segona llengua estrangera diferent de l'anglès amb un nivell d'usuari bàsic (A2), segons el Marc europeu comú de referència per a les Llengües, en l'àmbit professional

Valoració


Estudiants formats

46

Comparteix