Llengua de Signes Catalana A.1.A.

Llengua De Signes

Perfil de l’estudiant

No s'exigeix cap requisit per accedir a la formació, encara que s'han de posseir prou habilitats de comunicació lingüística que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Incorporar la llengua de signes catalana, nivell A1, utilitzant les experiències prèvies, tant lingüístics com socioculturals, per contribuir a eliminar les barreres de comunicació amb les persones sordes i prenent consciència de les característiques culturals pròpies de la comunitat sorda.

Aquesta acció formativa forma part d'un itinerari de quatre cursos (A.1.A, A.1.B, A.1.C, A.1.D)

Objectius específics

   •  Localitzar i enunciar les estructures bàsiques del lèxic per a la competència de comunicació corresponent al nivell A.1.
   •  Localitzar i enunciar les estructures bàsiques de la gramàtica per a la competència de comunicació corresponent al nivell A.1.
   •  Manejar i aplicar eines bàsiques d'expressió corporal per a la comunicació en Llenguatge de Signes Catalana de nivell A.1.
   •  Analitzar la realitat social de la Comunitat Sorda i Sordcega.

Contingut

11038

 Mòdul 1 Estructures bàsiques del lèxic.
Indicació del lèxic
   •  Identificació personal
   •  Accions quotidianes. Casa i entorn. El meu barri
   •  Viatges per Catalunya
   •  A classe i al supermercat
   •  El llibre de la selva
   •  Salut i higiene
   •  El treball
 Mòdul 2 Estructures bàsiques gramaticals.
Organització de la gramàtica
   •  Alfabet dactilològic
   •  Números cardinals i ordinals
   •  Presentacions intercanvi d'informació personal
   •  Fórmules de cortesia
   •  Pronoms personals
   •  Sol·licituds
   •  Variabilitat de les expressions segons els contextos
   •  La descripció: persones, llocs i objectes
   •  Variants del signe en diferents situacions comunicatives
   •  Introducció de verbs simples, direccionals i espacials
   •  Adjectius
   •  Aspectes temporals
   •  Partícules interrogatives
   •  Classificadors i tipus
   •  L'afirmació i la negació
   •  Expressió numèrica
   •  L'estructura bàsica de les oracions a LSC.
 Mòdul 3 Eines bàsiques d'expressió corporal.
Execució de l'expressió corporal
   •  Les mans i el cos. L'expressió facial i corporal
   •  Atenció, percepció, discriminació i memòria visual
   •  Comunicació i coordinació de l'ús de l'espai visual
 Mòdul 4 Realitat social de la Comunitat Sorda i Sordcega.
Anàlisi de la situació de la Comunitat Sorda i Sordcega
   •  Introducció a la psicosociologia de les persones sordes i sordcegues.
   •  Aspectes socioculturals.
   •  Estratègies i recursos comunicatius
   •  Variants del signe en diferents situacions comunicatives
   •  Classificadors i tipus

Avaluació

• Prova teòrica objectiva tipus test
• Prova pràctica: presentació

Valoració


Estudiants formats

306

Comparteix