IFCD0110_MF0950_Construcció de pàgines web

Ifcd0110 Mf0950 Construccio De Pagines Web

Perfil de l’estudiant

- Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat a què desitja accedir.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional per al nivell 2 .
- Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà per al nivell 2 o bé haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i / o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Aquesta acció es correspon amb el mòdul formatiu Construcció de pàgines web MF0950_2 del certificat de professionalitat IFCD0110 Confecció i publicació de pàgines web

Objectius específics

- Identificar els recursos disponibles al lloc web i crear l'estructura d'emmagatzematge per publicar les pàgines i els seus components.
- Transferir els fitxers al lloc de publicació utilitzant les eines establertes segons les especificacions rebudes.
- Verificar les pàgines transferides tenint en compte criteris de qualitat i d'usabilitat per garantir-ne la funcionalitat.
- Exposar les pàgines desenvolupades a cercadors i directoris d'acord amb els criteris de disponibilitat prefixats.

Contingut

5161

UF1302  CREACIÓ DE PÀGINES WEB AMB EL LLENGUATGE DE MARQUES
1.Exposició oral. Presentació d’una pàgina web d'estructura senzilla amb les etiquetes html més usuals. Maquetació amb table. Publicació en servidor remot. Prova en diferents navegadors. Anàlisi de l'estructura. Duració 10 minuts.
2.Exercici pràctic. Partint de la situació que es detalla a continuació: prèviament els alumnes hauran dissenyat un butlletí de notícies (newsletter), incorporat nous atributs html, maquetat amb taules, l’hauran enviat per eina on-line, i hauran analitzat el producte enviat a diferents serveis de correu. Els alumnes lliuraran un pdf amb l’anàlisi dels resultats obtinguts de cada client de correu. Durada 1 hora.
3.Exposició oral. Presentació d’una pàgina web d'estructura complexa amb les etiquetes html avançades. Maquetació amb div. Duració 15 minuts.
4.Exposició oral. Presentació d’una remaquetació d’una pàgina web per incloure les etiquetes d'html5. Maquetació amb header, main, article, aside, footer. . Duració 15 minuts.
Temporització: cada 15 hores aproximadament s’entregarà un exercici o es realitzarà una presentació oral.
Valoració: Cada exercici valdrà 2,5 punts. Caldrà un 5 per aprovar.
UF1303  ELABORACIÓ DE FULLS D’ESTIL
1. Exposició oral. Presentació de les regles d'estil en línia amb selectors simples aplicat a pàgina web. Posterior adaptació de les mateixes regles per butlletí de notícies. Anàlisi de diferents clients de correu electrònic. Duració 15 minuts.
2. Exercici pràctic. Escollir una proposta gràfica aplicant criteris d’usabilitat i coherència gràfica. Duració 2 hores.
3. Exposició oral. Presentació de les modificacions de diferents fulls d'estil ja creats, que s'aplicaran en cascada, per adaptar-ho als requeriments demanats per la pàgina web. Ús de les noves propietats i selectors de CSS3. Anàlisi de diferents navegadors. Duració 15 minuts.
Valoració: Cada exercici valdrà 3,3 punts. Caldrà un 5 per aprovar.
Temporització: cada 20 hores aproximadament s’entregarà un exercici.
UF1304  ELABORACIÓ DE PLANTILLES I FORMULARIS
1. Exposició oral. Presentació de formularis per integrar en un projecte web existent. Duració 15 minuts.
2. Exercici pràctic: creació d’una plantilla amb aplicació informàtica. A partir de la plantilla creada, presentació de dues propostes gràfiques i estructurals. Duració 2,5 hores.
3. Exposició oral. Presentació de la gestió de formularis mitjançant gestors de continguts. Creació de plantilles orientades a gestors de continguts mitjançant aplicacions. Duració 15 minuts.
Valoració: Cada exercici valdrà 3,3 punts. Caldrà un 5 per aprovar.
Temporització: cada 15 hores aproximadament s’entregarà un exercici
Per a obtenir la valoració final de cada unitat formativa es farà la mitjana entre els exercicis que la composen.
La puntuació de l’avaluació contínua del mòdul serà la mitjana de les puntuacions obtingudes en cadascuna de les unitats formatives que el formen.

Avaluació

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:
- Tipus test
- Preguntes breus i/o obertes

La prova de coneixements pràctics tindrà un dels següents formats, l’alumne haurà de demostrar que és capaç d’aplicar els coneixements adquirits realitzant:
- Prova vinculada a l’ús d’una aplicació informàtica
- Resolució d’un cas pràctic
- Exercicis de càlcul matemàtics
- Elaboració d’un producte

De caràcter obligatori, s’han d’aprovar les dos parts. Si algun alumne suspèn la prova final, tindrà dret a examinar-se en una segona convocatòria.

Si el mòdul te unitats, a la prova final s’haurà d'identificar la puntuació obtinguda en cada una de les unitats que el composen.

Valoració


Estudiants formats

67

Comparteix