IFCD0110_MF0951_Integració de components de programari en pàgines web

Perfil de l’estudiant

- Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat a què desitja accedir.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional per al nivell 2 .
- Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà per al nivell 2 o bé haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i / o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Aquesta acció formativa es correspon amb el mòdul formatiu ntegració de components de programari en pàgines web MF0951_2 del certificat de professionalitat IFCD0110  Confecció i publicació de pàgines web

Integrar components de programari a pàgines web

Objectius específics

- Identificar les estructures de programació i els tipus de dades que s'utilitzen per crear scripts d'acord amb unes especificacions rebudes
- Distingir les propietats i els mètodes dels objectes proporcionats pel llenguatge script en funció de les especificacions tècniques del llenguatge.
- Identificar scripts ja desenvolupats que s'adaptin a les funcionalitats especificades i integrar-los a les pàgines web d'acord amb unes especificacions rebudes.
- Aplicar tècniques de prova i verificació de la integració dels components a la pàgina web per comprovar paràmetres de funcionalitat i d'usabilitat d'acord amb unes especificacions rebudes.

Contingut

5162

UF1305  Programació amb llenguatges script a pàgines web
1. Metodologia de la programació.
- Lògica de programació.
- Descripció i ús d'operacions lògiques.
- Seqüències i parts d'un programa.
- Diagrames de blocs.
- Descripció d'un diagrama de blocs.
- Elements d'un diagrama de blocs.
- Operacions en un programa.
- Implementació d'elements i operacions en un diagrama de blocs.
- Pseudocodis.
- Descripció de pseudocodi.
- Creació del pseudocodi.
- Objectes.
- Descripció d'objectes.
- Funciones dels objectes.
- Comportaments dels objectes.
- Atributs dels objectes.
- Creació d'objectes.
- Exemples de codis en diferents llenguatges.
- Codis en llenguatges estructurals.
- Codis en llenguatges script.
- Codis en llenguatges orientats a objectes.
2. Llenguatge script.
- Característiques del llenguatge.
- Descripció del llenguatge orientat a esdeveniments.
- Descripció del llenguatge interpretat.
- Interactivitat del llenguatge script.
- Relació del llenguatge script i el llenguatge de marques.
- Extensió de les capacitats del llenguatge de marques.
- Addicció de propietats interactives.
- Sintaxi del llenguatge script.
- Etiquetes identificatives dins del llenguatge de marques.
- Especificacions i característiques de les instruccions.
- Elements del llenguatge script.
- Variables.
- Operacions.
- Comparacions.
- Assignacions.
- Objectes del llenguatge script.
- Mètodes.
- Esdeveniments.
- Atributs.
- Funcions.
- Tipus de scripts: immediats, diferits i híbrids.
- Scripts dins del cos del llenguatge de marques.
- Executables en obrir la pàgina.
- Executables per un esdeveniment.
- Scripts dins de l'encapçalament del llenguatge de marques.
- Scripts dins del cos del llenguatge de marques.
- Execució d'un script.
- Execució en carregar la pàgina.
- Execució després que es produeixi un esdeveniment.
- Execució del procediment dins de la pàgina.
- Temps d'execució.
- Errors d'execució.
3. Elements bàsics del llenguatge script.
- Variables i identificadors.
- Declaració de variables.
- Operacions amb variables.
- Tipus de dades.
- Dades booleanes.
- Dades numèriques.
- Dades de text.
- Valors nuls.
- Operadors i expressions.
- Operadors d'assignació.
- Operadors de comparació.
- Operadors aritmètics.
- Operadors sobre bits.
- Operadors lògics.
- Operadors de cadenes de caràcters.
- Operadors especials.
- Expressions de cadena.
- Expressions aritmètiques.
- Expressions lògiques.
- Expressions d'objecte.
- Estructures de control.
- Sentència IF.
- Sentència WHILE.
- Sentència FOR.
- Sentència BREAK.
- Sentència CONTINUE.
- Sentència SWITCH.
- Funcions.
- Definició de funcions.
- Sentència RETURN.
- Propietats de les funcions.
- Sentència RETURN.
- Propietats de les funcions.
- Funcions predefinides del llenguatge script.
- Creació de funcions.
- Particularitats de les funcions al llenguatge script.
- Instruccions d'entrada i de sortida.
- Descripció i funcionament de les instruccions d'entrada i de sortida.
- Lectura de teclat de dades.
- Emmagatzematge en variables.
- Impressió del resultat en pantalla.
- Sentència PROMPT.
- Sentència DOCUMENT.WRITE.
- Sentència DOCUMENT.WRITE.
4. Desenvolupament de scripts.
- Eines de desenvolupament; ús.
- Creació de scripts amb eines de text.
- Creació de scripts amb aplicacions web.
- Recursos web per crear scripts.
- Depuració d'errors: errors de sintaxi i d'execució.
- Definició dels tipus d'errors.
- Escriptura del programa font.
- Compilació del programa font.
- Correcció d'errors de sintaxi.
- Correcció d'errors d'execució.
- Missatges d'error.
- Funcions per controlar els errors.
5. Gestió d'objectes del llenguatge script.
- Jerarquia d'objectes.
- Descripció d'objectes de la jerarquia.
- Propietats compartides dels objectes.
- Navegar per la jerarquia dels objectes.
- Propietats i mètodes dels objectes del navegador.
- L'objecte superior Windows#.
- L'objecte navigator.
- URL actual (location o ubicació).
- URL visitada per l'usuari.
- Contingut del document actual (document).
- Títol, color del fons i formularis.
- Propietats i mètodes dels objectes del document.
- Propietats de l'objecte document.
- Exemples de propietats de document.
- Mètodes de document.
- Flux d'escriptura del document.
- Mètodes open () i close () de document.
- Propietats i mètodes dels objectes del formulari.
- Propietats principals de l'objecte form o formulari (name, action, method, target).
- Mètodes de l'objecte form o formulari (submit, reset, get, post).
- Propietats i mètodes dels objectes del llenguatge.
- Document (escriure text, color del tipus de lletra, color de fons, obtenir elements del document actual HTML, títol de la pàgina).
- Windows (open).
- History (go).
- Locatiton (servidor).
- Navigator (nom, versió i detalls del navegador).
6. Els esdeveniments del llenguatge script.
- Ús d'esdeveniments.
- Definició d'esdeveniments.
- Accions associades als esdeveniments.
- Jerarquia dels esdeveniments des de l'objecte Windows.
- Esdeveniments en elements de formulari.
- Onselect (en seleccionar un element d'un formulari).
- Onchange (en canviar l'estat d'un element del formulari).
- Esdeveniments de ratolí. Esdeveniments de teclat.
- Esdeveniments de ratolí.
- Onmousedown (en prémer sobre un element de la pàgina).
- Onmousemove (en moure el ratolí per la pàgina).
- Onmouseout (en sortir de l'àrea ocupada per un element de la pàgina).
- Onmouseover (quan el punter del ratolí entra a l'àrea ocupada per un element de la pàgina).
- Onmouseup (quan l'usuari deixa anar el botó del ratolí que mantenia premut).
- Esdeveniments de teclat:
- Onkeydown (en prémer una tecla).
- Onkeypress (en deixar premuda una tecla durant un temps determinat).
- Onkeyup (en deixar anar la tecla premuda).
- Esdeveniments d'enfocament.
- Onblur (quan un element perd el focus de l'aplicació).
- Onfocus (quan un element de la pàgina o de la finestra guanya el focus de l'aplicació).
- Esdeveniments de formulari.
- Onreset (en fer clic al botó de reinicialitzar d'un formulari).
- Onsubmit (en prémer el botó d'enviar el formulari).
- Esdeveniments de finestra.
- Onmove (en moure la finestra del navegador).
- Onresize (en canviar la mida de la finestra del navegador).
- Altres esdeveniments.
- Onunload (en abandonar una pàgina).
- Onload (en acabar de carregar-se la pàgina o les imatges).
- Onclick (en fer clic al botó del ratolí sobre un element de la pàgina).
- Ondragdrop (en deixar anar alguna cosa que s'ha arrossegat sobre la pàgina).
- Onerror (quan no es pot carregar un document o una imatge).
- Onabort (quan s'atura la càrrega d'una imatge o de la pàgina, o desapareix de la pàgina).
7. Cerca i anàlisi de scripts.
- Cerca a llocs especialitzats.
- Pàgines oficials.
- Programes d'aprenentatge.
- Fòrums.
- Biblioteques.
- Operadors booleans.
- Funcionament dels operadors booleans.
- Ús en diferents cercadors.
- Tècniques de cerca.
- Expressions.
- Definicions de cerques.
- Especificacions.
- Tècniques de refinament de cerques.
- Ús de separadors.
- Ús d'elements d'unió.
- Reutilització de scripts.
- Scripts gratuïts.
- Generalització de codis.

UF1306  Proves de les funcionalitats i optimització de pàgines web
1. Validacions de dades a pàgines web.
- Funcions de validació.
- Descripció de les funcions.
- Utilitat de les funcions.
- Implementació de les funcions.
- Validacions alfabètiques, numèriques i de data.
- Definició de validacions.
- Codi de validació.
- Execució del codi de validació.
- Verificació de formularis.
- Identificació de dades.
- Implementació del codi de verificació.
- Comprovació de les dades introduïdes per l'usuari.
2. Efectes especials a pàgines web.
- Treballar amb imatges: imatges de substitució i imatges múltiples.
- Selecció d'imatges.
- Optimització d'imatges.
- Implementació de codi amb diverses imatges.
- Treballar amb textos: efectes estètics i de moviment.
- Creació de textos millorats i amb moviment.
- Implementació d'efectes.
- Adequació dels efectes a la pàgina web.
- Treballar amb marcs.
- On utilitzar els marcs.
- Limitacions dels marcs.
- Alternatives als marcs.
- Treballar amb finestres.
- Creació de diverses finestres.
- Interactivitat entre diverses finestres.
- Altres efectes.
- Efectes amb HTML.
- Efectes amb CSS.
- Efectes amb capes.
3. Proves i verificació en pàgines web.
- Tècniques de verificació.
- Tècniques fonamentals.
- Tècniques HTML.
- Tècniques CSS.
- Eines de depuració per a diferents navegadors.
- Utilitats per a HTML.
- Utilitats per a JavaScript.
- Utilitats per a CSS.
- Utilitats per a DOM.
- Verificació de la compatibilitat de scripts.
- Paràmetres per a diferents navegadors.
- Creació de codi alternatiu per a diversos navegadors.

Avaluació

Consistirà en una prova teòrica pràctica:
Part teòrica objectiva tipus test de 20 preguntes amb resposta múltiple, i només una correcta. Valoració: cada resposta correcta valdrà 0,5 punts. Puntuació màxima 10.
Part pràctica consistent en la creació d’una aplicació web amb JavaScript a partir d’un material donat: plantejament del cas i continguts (imatges i text).
Criteris d’avaluació de la part pràctica: adequació al requeriments tècnics, assoliment de funcionalitat, documentació del algoritme, estil de codificació i alternatives a la proposta original. Lliurament del codi font i exposició oral. Puntuació màxima 10.
Duració: 5 hores.
Temporització: un cop transcorregut el 85% del curs
La nota de la prova final serà la mitjana de la nota de la prova pràctica i la prova teòrica. Valoració: serà necessari obtenir un 5 per aprovar.
Per tal d’optar al certificat d’aprofitament del curs, l’alumne haurà d’obtenir una qualificació igual o superior al 5. Aquesta qualificació s’obtindrà mitjançant la ponderació de la qualificació d’avaluació continua en un 30% del total, i la qualificació d’avaluació final en el restant 70%.
En acabar el curs, l’expert o equip d’experts hauran de certificar l’aprofitament de l’alumne en el format específic que la Fundació per a la Formació i l’Estudi Paco Puerto té dissenyat per aquesta finalitat.

Valoració


Estudiants formats

60

Comparteix