Autocad 2D.

Autocad 2d

Objectius generals

 Identificar les eines de les quals disposa AutoCAD per millorar el disseny assistit per ordinador en 2 dimensions.

Objectius específics

  Conèixer els detalls de l’eina i totes les seves opcions de funcionament tal com queden descrits en els continguts presentats a continuació.

  Conèixer els mètodes de dibuix assistit per ordinador, gestió de dibuixos, treball amb objectes, ordres de visualització, extracció d’informació, propietats dels objectes, treball amb textos, ombrejat d’àrees, blocs i atributs, referències externes, acotament i impressió.

Continguts

8266

1. Introducció a un sistema CAD : 1.1. Interfície de l’aplicació i entorn de treball. / 1.2. Personalització de la barra d’estat / 1.3. Tipus de Fitxers. Fitxer de treball, plantilles i fitxers d’intercanvi.
2. Procediments per a l'entrada d’ordres : 2.1. Línia de comanament. / 2.2. Comanaments i Variables de sistema / 2.3. Quadres de diàleg / 2.4. Paletes
3. Utilitats i ordres d’ajuda al dibuix : 3.1. Encuadre / 3.2. Visualització: Zoom, tipus de zoom i Vistes amb nom. / 3.3. Mètodes de Selecció d’objectes / 3.4. Reixeta, forçar el cursor, Referència a objectes, “Rastreo a Referencia a objetos”
4. Sistemes de coordenades : 4.1. Símbols dels sistemes de coordenades / 4.2. Conceptes bàsics: SCU i SCP / 4.3. Coordenades Cartesianes i Coordenades Polars. / 4.4. Ajudes al dibuix associades amb les coordenades: ORTHO, RASTREO POLAR. / 4.5. Entrada dinàmica de coordenades
5. Control de capes i tipus de línia : 5.1. Concepte de capa / 5.2. Paràmetres d’una capa: nom, color, tipus de línia, i gruix de línia. / 5.3. Estats d’una capa: activa, desactiva, inutilitzada, reutilitzada, bloquejada i desbloquejada. /5.4. Filtres de capa: filtre de grup i filtre de propietats / 5.5. Administrador d’estats de capa / 5.6. Tipus de línia i escala de tipus de ràpid / 5.7. Reutilitzar capes: DesignCenter: El contingut intern d’un fitxer dwg.
6. Ordres de dibuix : 6.1. Ordres bàsiques de dibuix: Línia, Rectangle, Polígon. Cercle, Arc, punt. / 6.2. Dibuix i edició de polilínies 2D. Polilínies amb gruix. /6.3. Regió i Contorn. / 6.4. Spline. / 6.5. Ombrejat, Degradat i hèlix. / 6.6. Propietats dels objectes, Punts de pinçament i operacions amb entitats.
7. Ordres d’edició : 7.1. Ordres bàsiques d’edició: esborrar, desplaçar, copiar, desfase i girar. / 7.2. Longitud, retallar, allargar, partir, estirar, escalar, xamfrà i entroncament. / 7.3. Simetria, matriu i descomposar. / 7.4. Dividir i graduar. / 7.5. Ajuntar, partir i Alinear.
8. Blocs i atributs : 8.1. Avantatges de treballar amb blocs. / 8.2. Creació i inserció simple de blocs. / 8.3. Text i Atributs. / 8.4. Edició de blocs. / 8.5. Exportació de blocs i biblioteques de blocs. / 8.6. Blocs dinàmics.
9. Acotació : 9.1. Estils de cota. Creació i personalització. / 9.2. Acotació Anotativa. / 9.3. Acotació lineal, alineada, angular, longitud d’arc, radi, diàmetre i coordenada. / 9.4. Acotació continuada i línia de base / 9.5. Comanaments d’edició de cotes / 9.6. Acotació ràpida. / 9.7. Edició dels paràmetres d’una cota. / 9.8. Directriu. Estils de directriu.
10. Imprimir : 10.1. Presentacions: Configuració i creació. / 10.2. Visualització i impressió: espai model i espai presentació. / 10.3. Creació de finestres en els espais model i paper. / 10.4. Ajustament a escales normatives. / 10.5. Inserció del Caixetí / 10.6. Traçar.

Avaluació

- Prova teòrica objectiva de tipus test de 20 preguntes amb resposta múltiple, i només una correcta.
- Autocad: prova final pràctica que consisteix en crear un producte.

Valoració


Estudiants formats

68

Compartir