Autocad 2D

Autocad 2d

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
 Certificat de professionalitat nivell 1.
 Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
 Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
 Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
 Certificat de Professionalitat de nivell 2.
 Haver superat la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà.
 Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.
Per a seguir amb aprofitament la formació es recomana que l'alumnat tingui coneixements de llengua anglesa.

Objectius generals

 Utilitzar l'eina AutoCAD per fer dissenys assistits per ordinador en 2 dimensions

Objectius específics

 Identificar els conceptes bàsics i les eines de AUTOCAD per millorar el disseny assistit per ordinador en dues dimensions.
 Manejar el sistema CAD mitjançant coordenades, zoom, eines d'edició simple, ombreig i la paleta de propietats.
 Manejar correctament el sistema CAD mitjançant control de capes i ordres de dibuix.

Contingut

10875

Mòdul 1 El sistema CAD 10 hores
   •  Descripció de l'entorn de AutoCAD.
 Definició de AutoCAD.
 Interfície de AutoCAD.
 Unitats i Coordenades.
 Paràmetres bàsics de dibuix.

   •  Utilització del sistema CAD per a construcció simple d'objectes
 Geometria dels objectes bàsics.
 Geometria dels objectes composts.
 Propietats d'objectes.
 Text.

Mòdul 2 Capes i ordres de dibuix 15 hores
   •  Execució d'utilitats i ordres d'ajuda al dibuix avançat.
 Referència a objectes.
 Zoom.
 Sistema de coordenades personals.
 Exposició d'eines d'edició d'objectes.
 Edició simple.
 Paleta de propietats.
 Patrons d'ombreig.
 Pinçaments

Mòdul 3 Eines d'edició, història i filtres 15 hores
 Identificació d'eines d'organització del dibuix.
 Capes.
 Blocs.
 Referències externes.
 Consultes.
 Acotació.
 Descripció d'eines de traçat i publicació de dibuixos.
 Disseny d'impressió.
 Configuració de la impressió.