Creació i manteniment de pàgines web (Nivell bàsic)

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1.
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2.
   •  Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Objectius generals

Formular, publicar i gestionar llocs web aplicant els principis bàsics de disseny i programació.

Objectius específics

   •  Identificar els principals conceptes sobre el funcionament d'Internet i descriure els elements clau per a un disseny correcte de pàgines web
   •  Confeccionar pàgines web a partir d'editors de plantilla, fent un seguiment adequat
   •  Tractar les imatges a les pàgines web


Contingut

10876

 Mòdul 1 Introducció i Disseny de pàgines web 15 hores
Caracterització de la informàtica, internet i disseny gràfic
   •  Internet
   •  Funció dels proveïdors de serveis d'Internet
   •  Definició d'URL, adreça IP i DNS
Resum de la pàgina web i el seu disseny
   •  Concepte de llenguatge d'etiquetes i protocols
   •  Color i disseny gràfic
   •  Estructura i funcionament duna pàgina web
   •  Definició de títols
   •  Paràmetres de format en pàgines i paràgrafs
   •  Tipus d'incompatibilitats entre navegadors

 Mòdul 2 Creació i gestió de pàgines web 35 hores
Confecció de pàgines web a partir d'editors de plantilla
   •  Edició d'una pàgina web amb Tova Dreamweaver
   •  Diferenciació de les parts duna pàgina web
   •  Implementació d'una pàgina web bàsica amb text
   •  Aplicació d'estils sobre textos i títols
   •  Definició de llistes numerades i no numerades
   •  Generació de llistes de text amb botons
Aplicació de la publicació de pàgines web
   •  Comparació entre servei FTP i servei HTTP
   •  Identificació dels paràmetres d'usuari/servidor FTP
   •  Contractació d'un espai web en línia gratuït
   •  Contractació i associació d'un nom de domini
   •  Modificar el lloc web local seguint la política del proveïdor web remot
   •  Publicació d'un lloc web al servidor remot
   •  Identificació dels problemes de publicació existents
   •  Realització de l'alta el lloc web remot als cercadors d'Internet
   •  Configuració de seguiment amb Google Analytics
Anàlisi del manteniment de la pàgina web
   •  Necessitat de mobilitat i accessibilitat a un lloc web
   •  Gestió de còpies de seguretat
   •  Gestió d'actualitzacions

 Mòdul 3 Imatges web 10 hores
Aplicació del tractament i publicació d'imatges web
   •  Paràmetres que defineixen una imatge
   •  Formats estàndard d'imatge
   •  Inserció d'imatges a pàgines web
   •  Edició bàsica d'imatges amb programes de tractament d'imatges
   •  Assignació imatge de fons i color per defecte a una pàgina web
   •  Assignació d'un enllaç a una imatge
   •  Assignació d'imatge de substitució a una imatge inserida

Avaluació

• Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes
• Prova pràctica: Prova final pràctica que consisteix en crear un producte

Valoració


Estudiants formats

145

Comparteix