Autocad 3D

Autocad 3d

Objectius generals

 Identificar les eines de les quals disposa AutoCAD per millorar el disseny assistit per ordinador en 3 dimensions.

Objectius específics

 Conèixer els detalls de l’eina i totes les seves opcions de funcionament tal com queden descrits en els continguts presentats a continuació.
 Utilitzar els sistemes de creació geomètrica en 3D per crear objectes en superfícies, malles i sòlids.
 Generar imatges foto-realístiques dels models tridimensionals assignant materials i llums.
 Crear presentacions que permetin imprimir diferents vistes dels models en 3D acotades.

Contingut

8281

1. Introducció a un sistema CAD
Diferencies entre AutoCAD i una aplicació Paramètrica. Repàs de la interfície de l’aplicació i entorn de treball. Repàs de Personalització de la barra d’estat. Espai de treball en 3 dimensions.
2. Conceptes i procediments bàsics per treballar en 3D.
El sistema Universal de coordenades (UCS) i l'espai 3D. Repàs de les coordenades cartesianes i polars. Introducció de coordenades 3D. Coordenades esfèriques i cilíndriques. Administració del sistema de coordenades personals d'AutoCAD (SCP). Eines de canvi de SCP. Treball amb models de malles “alàmbricas” en l'espai 3D. El “Gizmo” 3D: gestió del moviment, escala i gir dels objectes. Corbes en 3D
3. Ordres de visualització.
Repàs d’enquadre i Zoom. View cube i Orbita 3D. Vistes amb nom i Vistes personalitzades. L’administrador de vistes. Estils visuals. Treballar amb diverses finestres gràfiques a l’espai model.
4. Creació i edició de models sòlids.
Iniciació al modelatge de sòlids. Primitives de sòlids. / De textura quadrada, cilindre, con, sfera, piràmide, tascó i toroide. / Polisòlid. / Pressionar Estirar. / Ús d'operacions booleanes amb sòlids. / Creació de sòlids a partir d'objectes 2D. Extrusió, revolució, i talls. / Eines de creació de sòlids complexes: Escombrar i “solevado”. / Eines d’edició d’objectes sòlids. Edició d'àrees i d’arestes. / Visualització i ús de sòlids.
5. Creació i edició de models de superfície.
Superfícies extrudides i planes. Eines de creació de superfícies: xarxa, solevar, escombrar, extrusió i revolució. Visualització de models de superfícies. Eines d’edició de superfícies: Fusió, Pegat, desfasi, i entroncament. Visualització i ombrejat de superfícies.
6. Creació i edició de models de malla
Superfícies primitives 3D de malles poligonals. / Eines de creació de malles: revolució, superfície reglada, superfície tabulada i superfície definida pels costats / Eines d’edició de malles: afegir i eliminar plecs. / Eines d’edició de cares: extrudir, dividir i fusionar cares. Tancar forats. / Suavitzat malles poligonals. / Secció de malles
7. Modelitzats realistes d'objectes 3D
Modelitzats realistes. Aplicació de Llums en els modelitzats: ambientals, distants, puntuals, i focus. Modelitzat amb materials: els materials i les seves propietats. Objectes paisatgístics i percepció de profunditat. Càlcul de la representació d'escenes dels models 3D.
8. Acotament, i impressió.
Repàs de les eines d’acotació. Acotació en espai 3D. Repàs de l’ús de Presentacions: Configuració i creació. Ús de l'espai paper i finestres gràfiques en el modelatge 3D. Projecció de dibuixos 2D a partir de models sòlids 3D: secció, alçat i perfil.

Avaluació

- Prova teòrica objectiva de tipus test de 20 preguntes amb resposta múltiple, i només una correcta.
- Autocad: prova final pràctica que consisteix en crear un producte.

Valoració


Estudiants formats

76

Comparteix