Comunicació i col·laboració amb eines digitals (ACTIC Nivell bàsic)

Perfil de l’estudiant

No es requereixen acreditacions/titulacions. No obstant això, s'han de posseir les habilitats de comunicació lingüística suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Aplicar estratègies de comunicació i col·laboració a través d'eines i aplicacions digitals amb la finalitat de participar en la societat digital.

Objectius específics

   •  Identificar eines i les seves funcionalitats per a interaccionar i compartir informació, adaptant l'estil comunicatiu a les característiques pròpies de l'eina i l'entorn digital.
   •  Adquirir estratègies de col·laboració entre persones, promovent el treball en equip mitjançant l'ús d'eines digitals.
   •  Identificar eines de participació ciutadana per a realitzar peticions, gestions administratives, mostrar opinions i formular preguntes per a promoure el canvi social.

Contingut

11049

 Mòdul 1: Interacció i compartició d'informació i continguts digitals. 20h
Identificació d'eines de comunicació síncrona i asíncrona
   •  Característiques i formats de cada eina.
   •  Correu electrònic i missatgeria instantània
   •  Fòrums i blogs
   •  Registre i accés
   •  Configuració del perfil: nom, imatge, informació entre altres.
   •  Notificacions
   •  Connexió i configuració de maquinari extern: micròfon i càmera
Especificacions per a compartir de la informació
   •  Compartir i enviar: arxius entre dispositius i amb altres persones, sincronitzar marcadors o enllaços web, ubicació i contactes
   •  Paràmetres bàsics de personalització del navegador
Descripció de les fases de participació en comunitats digitals
   •  Identificació de comunitats digitals
   •  Característiques i funcionalitats de cada espai
   •  Registre i configuració del perfil. Configuració de la privacitat i seguretat
Comprensió de Ia realitat virtual i augmentada
   •  Interacció amb realitat virtual i augmentada.
   •  Manipulació d'eines per a accedir.
   •  Navegació en l'entorn virtual d'aprenentatge on es realitza el programa formatiu
   •  Inici i tancament de sessió.
   •  Canals de comunicació: fòrum, xat, missatgeria entre altres
   •  Accés als continguts d'aprenentatge del programa.
   •  Lliurament d'activitats pràctiques i realització de qüestionaris

 Mòdul 2: Iniciació en la col·laboració entre persones i equips mitjançant eines digitals. 10h
Identificació i ús d'eines digitals per al treball col·laboratiu
   •  Eines de comunicació i compartició d'informació i eines de creació de continguts de manera col·laborativa
   •  Permisos individuals/col·lectius i accés a la informació compartida
Identificació i comprensió de normes d'ús establertes en l'equip
   •  Canals de comunicació a utilitzar
   •  Nomenclatura d'arxius
   •  Compliment de la planificació

 Mòdul 3: Eines bàsiques de participació en la societat digital. 10h
Ús bàsic d'espais, plataformes i serveis per a participar en la societat digital
   •  Gestions administratives amb entitats, empreses i administració.
   •  Carpeta digital del ciutadà / seu electrònica.
   •  Canals de contacte i consultes amb entitats, empreses i administració.
   •  Mecanismes d'accés segur i personal: PIN, certificat digital, SSO, verificació en dos passos entre altres
   •  Signatura digital
Integració de mitjans digitals en els hàbits quotidians
   •  Mitjans de comunicació: missatgeria, correu electrònic i formularis de contacte i mitjans de participació: consultes a través de canals digitals a entitats, empreses i administració.
   •  Tràmits bàsics amb l'administració a través de la seu electrònica.

Avaluació

La prova final consisteix a resoldre en un temps concret un conjunt d’activitats (també anomenades preguntes) de diversos tipus.
Per al nivell 1 (certificat bàsic): 75 minuts i 40 activitats.
Per superar la prova cal que la puntuació obtinguda sigui almenys el 70% de la puntuació màxima. Els exercicis resolts parcialment es puntuaran amb un criteri de proporcionalitat.

Estudiants formats

961

Comparteix