Desenvolupament d’aplicacions amb Android. Nivell bàsic

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la família professional Informàtica i Comunicacions
   •  Haver superat la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés

Objectius generals

Aplicar tècniques per crear aplicacions amb dispositius Android i configurar l'entorn de desenvolupament.

Objectius específics

   •  Dissenyar per programar i construir interfícies gràfiques d'usuari mitjançant l'eina JAVA.
   •  Indicar els passos que cal seguir per configurar, utilitzar i programar l'entorn de desenvolupament amb la finalitat de construir aplicacions.
   •  Aplicar operacions de processos en multitasca, anàlisi de dades en mode local i remot i aplicar tècniques de geoposicionament

Contingut

11002

 Mòdul 1: Crear un disseny, programar i construir interfícies gràfiques mitjançant JAVA. 14h

Classificació del disseny i programació d'aplicacions utilitzant JAVA
   •  Programació orientada a objectes
   •  Introducció a la programació en xarxa
   •  Utilització de la connectivitat de bases de dades a JAVA
   •  Construcció d'interfícies gràfiques d'usuari (GUI) fent servir JAVA

 Mòdul 2: Programació de l'aplicació. 14h

Definició a l'entorn gràfic de l'app
   •  Configuració de l'entorn de desenvolupament (Android SDK Eclipse)
   •  Disseny de l'esquelet de l'aplicació
   •  Configuració de lentorn de desenvolupament
   •  Disseny, gestió i optimització de l'app

 Mòdul 3: Gestió de la multitasca. 12h

Utilització de multitasca en programació d'aplicacions
   •  Tractament de processos simultanis
   •  Gestió de dades en mode local i remot
   •  Aplicar tècniques de geoposicionament
   •  Anàlisi de notificacions locals i remotes

Avaluació

• Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes.
• Prova pràctica: Crear un producte vinculat al projecte treballat durant el curs.

Valoració


Estudiants formats

128

Comparteix