Atenció al malalt d’Alzheimer

Atencio Al Malalt Dalzheimer

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1.
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2.
   •  Haver superat la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà.
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim i/o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Objectius generals

Identificar la patologia de l'Alzheimer i les seves fases, i planificar l'assistència al pacient en funció de les seues necessitats.

Objectius específics

   •  Distingir les característiques d'una persona que pateix Alzheimer i els seus símptomes precoços.
   •  Distingir les diferents fases i símptomes de la malaltia de l'Alzheimer.
   •  Identificar les tècniques comunicatives, les característiques de l'entorn i els tipus d'activitats que faciliten les relacions interpersonals a les persones amb Alzheimer.

Contingut

10975

 Mòdul 1: Definició i diagnòstic de l'Alzheimer. 5h
Definició de la malaltia d'Alzheimer.
   •  Símptomes de la malaltia.
   •  La detecció prematura de la malaltia.
Classificació dels símptomes precoços de la malaltia.
   •  Característiques entre l'Alzheimer i altres demències.
   •  Resum de la simptomatologia associada a altres patologies

 Mòdul 2: Fases i símptomes de l'Alzheimer. 5h
Distinció de les fases de la malaltia.
   •  Fase inicial.
   •  Fase de deteriorament cognitiu.
   •  Fase de demència lleu.
   •  Fase de demència moderada.
   •  Fase de demència severa.
Identificació de l'afectació a la salut de les fases de l'Alzheimer.
   •  Enumeració dels símptomes fisiològics a cadascuna de les fases de la malaltia.
   •  Enumeració dels símptomes cognitius atenent la fase en què es troba la persona.

 Mòdul 3: La comunicació, l'entorn i les activitats amb les persones amb Alzheimer. 10h
Descripció i diferenciació de tècniques de comunicació per utilitzar amb persones que pateixen Alzheimer.
   •  Comunicació verbal.
   •  Llenguatge no verbal.
Identificació d'elements que aporten seguretat a la persona malalta d'Alzheimer.
   •  Familiars que visiten la persona.
   •  Hàbits i rutines.
   •  L'espai físic.
Indicació de les pautes que cal seguir per als familiars de pacients amb Alzheimer.
   •  Aplicació de tècniques per millorar la vida de les persones amb Alzheimer a l'àmbit familiar.
   •  Creació de rutines d'entrenament cognitiu per a familiars de pacients amb Alzheimer.

Avaluació

• Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes
• Prova pràctica: Resolució d’un cas, exercici d’aplicació de coneixements, tècniques, estratègies, etc. O bé simulació d’una situació en què l’alumne ha d’actuar en un rol professional concret.