Infermera i farmacologia bàsica

Infermera I Farmacologia Basica

Objectius generals

 Identificar els principals bàsics de la farmacologia.
 Aprofundir en el coneixement de: farmacologia cardíaca i de la hipertensió arterial, renal, alteració
dels lípids, coagulació, dolor digestiva i respiratòria.

Contingut

7106

1. Correcta administració de medicaments.
2. Farmacodinàmica
3. Farmacocinètica
4. Farmacologia cardíaca i de la hipertensió arterial.
5. Farmacologia renal, farmacologia de les alteracions dels lípids i farmacologia de la coagulació
6. Farmacologia del dolor.
7. Farmacologia digestiva i farmacologia respiratòria.

Avaluació

Prova teòrica:
- Prova de preguntes obertes
- Prova objectiva tipus test de 20 preguntes

Prova pràctica:
- Resolució d’un cas
- Creació d’un projecte (objectius, procés d’investigació i recull de dades, exposició oral i defensa)
- Exercici d’aplicació de coneixement.
- Simulació d’una situació en què l’alumne ha d’actuar en un rol professional concret.

Valoració


Estudiants formats

94

Comparteix