Atenció infermera al pacient ostomitzat

Cures Auxiliars I Infermeria

Objectius generals

 Actualitzar els coneixements sobre la cura dels estomes per al personal d'Infermeria per a la seva aplicació en la pràctica
professional.

Objectius específics

 Conèixer les patologies més freqüents o rellevants que condueixen al pacient a ser portador d'una ostomia.
 Diferenciar els diferents tipus d'ostomies i les seves cures.
 Conèixer les derivacions urinàries mitjançant catèters i les seves cures.
 Conèixer la irrigació com a mètode de continència per millorar qualitat de vida de pacients colostomitzats.
 Planificar l'alta d'infermeria i la reinserció del pacient en la seva vida familiar, social i laboral.

Contingut

7103

1. Conceptes bàsics sobre ostomia
1.1. Anatomia i fisiologia: intestí prim i intestí gros.
2. Què és una ostomia?
2.1. Classificació de les ostomies
2.2. Colostomia: causes, classificació i comportament
2.3. Ileostomia: causes i comportament
2.4. Urostomía: causes, classificació i comportament
3. La cura de l’ostomia
3.1. Higiene i cures de l'estoma
3.2. L'autocura
3.3. Consells dietètics
3.4. La vida quotidiana del pacient
4. Dispositius i productes d’ostomia
4.1. Dispositius col·lectors
4.2. Mètodes de continència
4.3. Altres accessoris d' ostomia

Avaluació

- Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes
- Prova pràctica:: Resolució d’un cas, exercici d’aplicació de coneixements, tècniques, estratègies, etc. O bé simulació d’una situació en què l’alumne ha d’actuar en un rol professional concret.

Valoració


Estudiants formats

101

Comparteix