Atenció a persones malaltes amb demència

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2
   •  Haver superat la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau o la prova oficial d'accés a la Universitat

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Objectius generals

Seleccionar les accions adequades tant per a la cura de les persones amb demència com per a l'autocura de les persones que les atenen, en funció de la tipologia i les problemàtiques associades.

Objectius específics

   •  Identificar els tipus de demència i les problemàtiques associades a aquesta.
   •  Identificar necessitats i implementar accions tant per a les cures de les persones amb demència com per a les autocures dels propis professionals que els atenen.

Contingut

10897

 Mòdul 1: Les característiques de les demències. 8h

Identificació de les demències
   •  Definició
   •  Marc teòric
Classificació de les demències
   •  Malaltia d'Alzheimer
   •  Demències subcorticals
   •  Altres demències
Identificació de la problemàtica associada a la demència
   •  Efectes en la persona malalta des del punt de vista biopsicosocial
   •  Efectes a l'entorn
Anàlisi la valoració funcional a les demències
   •  Paper clau de l'avaluació per al pronòstic i el pla de cures
   •  Escales funcionals d'avaluació en funció de l'autonomia per a activitats a la vida diària

 Mòdul 2: Els professionals a cura de les persones amb demència. 7h

Anàlisi de l'actuació de les persones professionals davant de les persones amb demència
   •  Models de prevenció
   •  Cures a domicili oa institucions
Identificació d'eines de suport per pal·liar l'esgotament professional
   •  Factors de risc emocional
   •  Anàlisi de la síndrome de burnout
   •  Intervencions psicoeducatives per prevenir el burnout
   •  Intervencions dirigides a reduir l'estrès


Avaluació

• Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes
• Prova pràctica: Resolució d’un cas, exercici d’aplicació de coneixements, tècniques, estratègies, etc. O bé simulació d’una situació en què l’alumne ha d’actuar en un rol professional concret.

Valoració


Estudiants formats

31

Comparteix