Atenció infermera en un servei d’urgències

Cures Auxiliars I Infermeria

Objectius generals

Aprofundir en l’atenció infermera davant les diferents patologies que pot presentar una persona que ingressa a urgències.

Objectius específics

 Realitzar la valoració infermera de la persona atesa al servei d'urgències.
 Identificar l’atenció infermera davant les diferents patologies que pot presentar una pesona que ingressa a urgències:
neurològiques, cardiorespiratòries, digestives, intoxicacions, traumatisme, TCE, XOC
 Establir la seqüència d'actuació en cada cas.

Contingut

8162

1. Principis de la reanimació en un servei d’urgències.
2. Valoració inicial de la persona atesa que acudeix a un servei d’urgències. Triatge.
3. Atenció infermera davant la persona atesa que presenta:
3.1. Urgències traumatòlogues (fractures, politraumatismes…).
3.2. TCE.  Xoc.  Urgències neurològiques (Status epilèptic, coma Ictus…).
3.3. Urgències respiratòries
3.4. Urgències cariològiques
3.5. Urgències metabòliques. (Hipoglucèmia, Cetoacidosis diabètica)
3.6. Intoxicacions

Avaluació

Prova teòrica:
- Prova de preguntes obertes
- Prova objectiva tipus test de 20 preguntes

Prova pràctica:
- Resolució d’un cas
- Exercici d’aplicació de coneixement.
- Simulació d’una situació en què l’alumne ha d’actuar en un rol professional concret.

Valoració


Estudiants formats

55

Comparteix