Terminologia sanitària

Serveis I Productes Sanitaris

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
 Certificat de professionalitat nivell 1.
 Títol Professional Bàsic (FP Bàsica).
 Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
 Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
 Certificat de professionalitat de nivell 2.
 Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
 Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.
A més de l'indicat anteriorment, l'alumnat ha de tenir les destreses suficients per a ser usuaris de la plataforma virtual en la qual es recolza l'acció formativa.

Objectius generals

Aplicar la terminologia sanitària més freqüent per poder donar una resposta òptima a l'usuari i als altres professionals implicats.

Objectius específics

 Identificar la terminologia mèdica per facilitar la comunicació, atenció i gestió de l'activitat assistencial
 Analitzar la història de la medicina a través d'epònims
 Identificar la terminologia correcta per a la descripció topogràfica del cos humà

Contingut

10966

Mòdul 1: Terminologia sanitària. 5h
   •  Descripció de les característiques, estructura i formació dels termes clínics
 Origen de la terminologia mèdica
 Característiques dels termes clínics
 Tipus semàntics de termes mèdics
 Arrels, prefixos i sufixos i partícules a la terminologia mèdica
 Normalització a la terminologia
 Abreviatures a la documentació sanitària

Mòdul 2: Els epònims en medicina. 5h
   •  Anàlisi dels epònims
 Epònims i tipologia
 Llenguatge mèdic
 Variacions Eponímiques Semàntico-formals
 Errors d'escriptura més freqüents
 Polisèmia
 Homonímia
 Sinonímia

Mòdul 3: Topogràfica del cos humà 6h
   •  Introducció a la terminologia anatòmica
 Tipus d'anatomia
 Regions anatòmiques
 Terminologia de direcció i posició
 Sistemes del cos humà
 Sistema musculoesquelètic
 Artèries, venes i nervis principals