Aspirant escorta privat

Aspirant Escorta Privat

Objectius generals

   •  Capacitar als aspirants a escorta per a obtenir el diploma acreditatiu amb el qual podran participar en les proves que convoca el Ministeri de l'Interior segons normativa vigent (Reial decret 2364/1994 de 9 de desembre pel qual s'aprova el reglament de seguretat privada, i l'ordre INT/318/2011 personal de seguretat privada i la Llei 5/2014 de seguretat privada de 4 d’abril).
   •  Adquirir els coneixements necessaris per a realitzar amb les màximes garanties les diferents fases de la protecció a personalitats de forma estàtica i dinàmica.

Objectius específics

Els objectius d’aquesta acció formativa es concreten en donar compliment a allò que s’estableix en l’article 4.2 de l’Ordre INT/318/2011, de 1 de febrer, sobre personal de seguretat privada en relació als mòduls professionals que han de superar els aspirants a escorta privat.

Contingut

41

Els continguts d’aquesta acció es corresponen amb els establerts a l’annex I, apèndix 3 (Continguts mínims dels mòduls professionals de formació prèvia exclusius per a Escortes privats), de la Resolució de 12 de novembre de 2012, de la Secretaria d’Estat de Seguretat, per la qual es determinen els programes de formació del personal de seguretat privada

1. Mòdul jurídic
1.1. Dret Administratiu especial. L’Escorta Privat: Naturalesa. Requisits per a l'obtenció de l'habilitació.
1.2. Funcions a desenvolupar per l’Escorta Privat.
1.3. Porte i dipòsit de l'arma de foc.

2. Mòdul tècnic
2.1. La protecció. Fonts i fonaments de perill. La protecció integral.
2.2. Protecció dinàmica (I). Teoria esfèrica de la protecció. Teoria dels cercles concèntrics. Graons i nivells de seguretat. Avaluació de dispositius. Coordinació amb el Departament de Seguretat.
2.3. Protecció dinàmica (II). Tècniques de protecció en moviment. Interior d'edificis. Escales i ascensors. Línies de rebuda i control. Evacuacions.
2.4. Protecció estàtica: al domicili, en el lloc de treball. Coordinació de serveis.
2.5. Tècniques de seguretat en vehicles. Característiques del vehicle i dels conductors.
Càpsules de seguretat sobre vehicles. Conducció evasiva: defensiva, ofensiva. Contramesures electròniques: inhibidors de freqüència, pertorbadors.
2.6. Caravanes i itineraris. Classificació de les caravanes. Itineraris: principal, alternatiu, d'evacuació, de fugida. Funcions i competències atribuïdes als escortes privats en els apartats anteriors. Dispositius de localització i seguiment per satèl   • lit. Sistemes de posicionament global (GPS).
2.7. Tècniques d'informació i observació. La informació com a element imprescindible en la protecció. L'observació com a font d'informació i tècnica dissuasòria.
2.8. Els procediments de l'agressor. Mètodes d'actuació. L'atemptat. El segrest. L'amenaça. L'extorsió.
2.9. Armament. Armes reglamentàries per a la seva utilització per escortes privats. Estudi de les armes reglamentàries. Cartutxeria i munició. Conservació i neteja.
2.10. Teoria del tir. Balística interna. Balística externa. Balística d'efectes.
2.11. Normes de seguretat en el maneig d'armes. Generals i específiques.
2.12. Tir d'instrucció. Pràctiques de foc real i / o de fogueig o en simulador homologat, amb les armes reglamentàries.

Avaluació

Aspirant escorta privat: prova escrita tipus test de 25 ítems d’una única resposta correcte entre quatre opcions.

Els alumnes que superin l’avaluació final i obtinguin el certificat d’aprofitament podran presentar-se a les proves per a obtenir l’acreditació de Vigilant de Seguretat, d’Escorta Privat i/o d’Explosius.

Valoració


Estudiants formats

407

Comparteix