Tècniques de control i contenció del pànic col·lectiu

Control I Seguretat:actualitzacio I Especialitzacio Per Vigilants De Seguretat Vigilants Dexplosius I Escortes Privats

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1.
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
   •  Certificat de professionalitat de nivell 2.
   •  Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim i/o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

A més de l'indicat anteriorment, l'alumnat ha de tenir les destreses suficients per a ser usuaris de la plataforma virtual en la qual es recolza l'acció formativa.

Objectius generals

Identificar les tècniques i desenvolupar les habilitats que permetin fer una intervenció eficaç en situacions de pànic col·lectiu

Objectius específics

   •  Identificar els tipus de catàstrofes, els comportaments col·lectius davant seu i les seves conseqüències a nivell psicològic en les persones.
   •  Gestionar les pròpies emocions i les de les víctimes en situacions de pànic col·lectiu, aplicar tècniques de suport psicològic, així com desenvolupar habilitats socials i de lideratge.
   •  Aplicar intervencions eficaces per al control i la contenció emocional en situacions de pànic col·lectiu, així com tècniques de prevenció i avaluació d'aquestes situacions.

Contingut

10979

 Mòdul 1: Les catàstrofes. 10h
Identificació dels tipus de catàstrofes.
   •  Característiques.
   •  Fases.
Descripció de les característiques dels llocs de catàstrofes.
   •  Espais subterranis.
   •  Espais oberts.
   •  Espais de lleure.
   •  Esdeveniments esportius.
   •  Hospitals.
Anàlisi del comportament col·lectiu davant de les catàstrofes.
   •  Pànic col·lectiu.
   •  Tipus de reaccions.
Explicació de les conseqüències d'una catàstrofe a nivell psicològic.
   •  Estrès posttraumàtic.
   •  Síndrome del supervivent.

 Mòdul 2: Gestió d'emocions. 10h
Identificació de les habilitats de gestió emocional.
   •  Por i l'atac de pànic.
   •  Autoconeixement.
   •  Gestió de les emocions.
   •  Autocontrol.
Identificació d'altres habilitats clau.
   •  Capacitat de lideratge.
   •  Habilitats assertives.
Anàlisi de les alternatives d'acompanyament psicològic.
   •  Debriefing.
   •  Desmobilització.

 Mòdul 3: Intervencions en situacions de pànic col·lectiu. 10h
Descripció d'actuacions per al control de situacions de pànic col·lectiu.
   •  Control del comportament de pànic.
   •  Tècniques per manejar l'ansietat.
   •  Pautes davant d'altres tipus de comportaments.
Identificació de criteris de prevenció i avaluació en situacions de pànic.
   •  Programes preventius.
   •  Recompte.
   •  Avaluació de les emergències.

Avaluació

• Qüestionari tipus test o preguntes curtes
• Cas pràctic
• Redacció d’informes
• Creació de productes
• Activitats pràctiques dels continguts
• Infografies, documents informatius, presentacions, anàlisi d’eines
• Exposicions de treballs

Estudiants formats

84

Comparteix