Especialització de vigilants en actes esportius, espectacles i primers auxilis

Especialitzacio De Vigilants En Actes Esportius Espectacles I Primers Auxilis

Requisits del curs

Imprescindible estar habilitat com a vigilant de seguretat

Objectius generals

- Identificar els possibles riscos i conflictes associats a les grans aglomeracions de persones en recintes lúdics.
- Aplicar la normativa.
- Reciclar i/o ampliar el coneixements del col   • lectiu de vigilants de seguretat segons indica la normativa vigent establerta pel Ministeri de l’Interior al R.D. 2364/1994 de 9 de desembre de 1994 pel qual s'aprova el reglament de seguretat privada, la modificació del reglament de seguretat privada Ordre INT/318/2011 personal de seguretat privada i la Llei 5/2014 de seguretat privada de 4 d’abril.

Objectius específics

- Analitzar els sistemes de seguretat en gran superfícies de trànsit.
- Identificar els diferents tipus de conflictes i actuar de forma professional i eficient.
- Demostrar l'adquisició dels coneixements pràctics necessaris per a garantir la seguretat en els marcs de referència.

Contingut

4781

1. Especialització actes esportius i espectacles (10 h)
2. Primers auxilis específics en situacions de gran afluència de persones (10 h)

Continguts de les unitats didàctiques:

1. Especialització actes esportius i espectacles
1.1. Normativa reguladora d'esdeveniments esportius i espectacles públics. Legislació sobre plans d'autoprotecció i emergències. Legislació en prevenció de riscos laborals.
1.2. La seguretat en esdeveniments esportius. Característiques del servei. Unitat de Control Operatiu i circuit tancat de televisió. El coordinador de seguretat. Funcions dels vigilants de seguretat i del personal auxiliar.
1.3. El treball de seguretat en esdeveniments esportius i espectacles públics. Procediments operatius d'actuació: control d'accessos, control de permanència i expulsió d'assistents.
1.4. Concepte, característiques i tipus de masses.
1.5. Especial consideració a situacions crítiques: allaus, invasions de camp, evacuacions, incendis.
1.6. Actuacions d'especial consideració: consum d'estupefaents i consum d'alcohol per part d'espectadors. Presència de grups radicals.
1.7. Les habilitats socials. La conducta assertiva. Empatia i escolta activa. Autocontrol i gestió de l'estrès.
1.8. Especial consideració a uniformitat, elements de protecció i defensa i armament.
1.9.Tècniques de primers auxilis.
1.10. Col   • laboració amb les forces i cossos de seguretat.

2. Primers auxilis específics en situacions de gran afluència de persones
2.1. Hemorràgies
2.2. Contusions y ferides
2.3. Cossos estranys
2.4. Fractures, esquinços y luxacions
2.5. Lipotímies i epilèpsia

Avaluació

1. Prova escrita – tipus test
Durada i lloc de realització: 30 minuts i es farà a classe
Característiques: Entre 10 i 20 ítems del tipus “una única resposta correcta entre quatre opcions”.
Valoració: Es puntuarà de l’1 al 10, per aprovar caldrà obtenir una puntuació mínima de 5 punts. Els ítems no contestats no seran valorats.
Temporització: A partir de la penúltima sessió del curs.

Per tal d’optar al certificat d’aprofitament del curs l’alumne haurà d’obtenir una qualificació igual o superior al 5. Aquesta qualificació s’obtindrà mitjançant la ponderació de la qualificació d’avaluació continua en un 30% del total, i la qualificació d’avaluació final en el restant 70%.

Aquesta acció formativa condueix a l’especialització de vigilància en actes esportius i espectacles segons l’Ordre INT/318/2011, d'1 de febrer de 2011, sobre personal de seguretat privada, en la secció 3era (Formació permanent) i la Llei 5/2014 de seguretat privada de 4 d’abril.

Valoració


Estudiants formats

224

Comparteix