Formació específica: Serveis de vigilància en ports i en el patrimoni històric i artístic

Formacio Especifica Serveis De Vigilancia En Ports I En El Patrimoni Historic I Artistic

Objectius generals

   •  Adquirir coneixements vers el funcionament intern d’un port i un recinte catalogat com a patrimoni històric i artístic per tal de desenvolupar correctament les tasques del vigilant de seguretat.
   •  Conèixer i aplicar la normativa vigent en el cas que aparegui un objecte sospitós.
   •  Reciclar i/o ampliar els coneixements del col·lectiu de vigilants de seguretat segons indica la normativa vigent establerta pel Ministeri de l’Interior a l’article 57 del R.D. 2364/1994 de 9 de desembre de 1994 pel qual s'aprova el reglament de seguretat privada, i l'última modificació (Ordre INT/318/2011 Personal de seguretat privada).

Contingut

10481

1. Especialització en ports
1.1. Ports marítims: Concepte, característiques i classes. Descripció funcional de les operacions que es realitzen en un port: agents intervinents: organismes oficials.
1.2. La protecció marítima dels ports. Codi internacional per a la protecció dels vaixells i de les instal   • lacions portuàries. Sistema de seguretat públic: distribució territorial i material de competències de les Forces i Cossos de Seguretat en matèria de seguretat.
1.3. La protecció de les instal   • lacions portuàries. Béns i infraestructures a protegir. Identificació dels punts vulnerables. Organització i execució de les tasques de protecció i vigilància de la instal   • lació portuària: accés, equipatge, i mercaderies. Zones restringides.
1.4. Mercaderies perilloses. Explosius. Gasos: comprimits, liquats o dissolts a pressió. Substàncies inflamables. Substàncies tòxiques i infeccioses. Materials radioactius. Altres substàncies perilloses.
1.5. Plans d'emergència i normes de seguretat tècnic industrial. Primera resposta davant vessaments contaminants en aigües portuàries.
1.6. Planificació actual de la seguretat a les instal   • lacions portuàries. Detectors perifèrics. Detectors per làser. Cables microfònics. Nous detectors de doble tecnologia per a exteriors. Dispositius anti-atracament. Tipus senyals d'alarma i respostes a les mateixes.
1.7. Col   • laboració amb les forces i cossos de seguretat.

2 Especialització en el patrimoni històric i artístic
2.1. Vigilància a museus, sales d’exposició o subhasta i galeries d’art.
2.2. Dipòsit d’obres d’art.
2.3. Transport d’obres d’art.
2.4. Mesures de seguretat aplicables.
2.5. Normativa reguladora del patrimoni històric i artístic.
2.6. Especial referència al control d’accessos i de càmeres de CTTV.
2.7. Col·laboració amb les Forces i Cossos de Seguretat.

Avaluació

1. Prova escrita – tipus test
Durada i lloc de realització: 30 minuts i es farà a classe
Característiques: 20 ítems del tipus “una única resposta correcte entre quatre opcions”.
Valoració: Es puntuarà de l’1 al 10, per aprovar caldrà obtenir una puntuació mínima de 5 punts. Els ítems no contestats no seran valorats.
Temporització: A partir de la penúltima sessió del curs.

Per tal d’optar al certificat d’aprofitament del curs l’alumne haurà d’obtenir una qualificació igual o superior al 5. Aquesta qualificació s’obtindrà mitjançant la ponderació de la qualificació d’avaluació continua en un 30% del total, i la qualificació d’avaluació final en el restant 70%.

Aquesta acció formativa condueix a l’especialització en servei de vigilància per a vigilants que prestin serveis de vigilància en ports i en el patrimoni històric i artístic, segons l’Ordre INT/318/2011, d'1 de febrer de 2011, sobre personal de seguretat privada, en la secció 3era (Formació permanent) i la Llei 5/2014 de seguretat privada de 4 d’abril.

Valoració


Estudiants formats

68

Comparteix