Tècniques de guia caní per a vigilants de seguretat

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2.
   •  Haver superat la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà.
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Per exercir la professió de Vigilant de Seguretat i Escolta Privat cal estar en possessió de la Targeta
d'Identitat Professional (TIP) expedida pel Director General de la Policia segons la Llei 5/2014, de 4 d'abril, de Seguretat Privada i la Resolució de 12 de novembre de 2012, de la Secretaria dEstat de Seguretat, per la qual es determinen els programes de formació del personal de seguretat privada.

Objectius generals

Exercir les funcions de guia caní en els serveis de vigilància que així ho requereixin.

Objectius específics

   •  Identificar les diferents races de gossos així com les cures que precisen.
   •  Comunicar-se i donar ordenis així com tractar l'agressivitat del gos i reconduir la seva conducta.

Contingut

10922

 Mòdul 1: Característiques de les diferents races de gos i les seves cures. 10h
Identificació de les característiques de les diferents races de gossos:
   •  Races
   •  Sentits
   •  Comunicació
   •  Instint
   •  Conducta
   •  Agressivitat
Aplicació de les cures bàsiques:
   •  Alimentació
   •  Principals malalties i primers auxilis
   •  Zoonosi
   •  Documentació sanitària obligatòria
   •  Responsabilitat penal i civil

 Mòdul 2: Tècniques d'ensinistrament. 10h
Realització d'exercicis pràctics
   •  Ensinistrament
   •  Instint, estímuls
   •  Jerarquia
   •  Tipus d'aprenentatge aplicats a l'ensinistrament
Diferenciació de les fases de l'ensinistrament:
   •  Presa de contacte
   •  Obediència bàsica
   •  Defensa amb o sense morrió
   •  Fases de lladruc i mossegada

Avaluació

Es realitza mitjançant una prova teòrica tipus test particular a cadascuna de les especialitats i/o formacions d’actualització.

Estudiants formats

200

Comparteix