Operador en central receptora d’alarmes

Operador En Central Receptora Dalarmes

Objectius generals

   •  Capacitar a les persones per prestar el servei d’operador/a en una central receptora d’alarmes segons estableix la normativa vigent
   •  Reciclar i ampliar els coneixements del col   • lectiu de vigilants de seguretat segons indica la normativa vigent establerta pel Ministeri de l’Interior a l’article 57 del R.D. 2364/1994 de 9 de desembre de 1994 pel qual s'aprova el reglament de seguretat privada, i l'última modificació d’aquest (Ordre INT/318/2011 Personal de seguretat privada)

Objectius específics

   •  Adaptar-se a la regulació de la norma INT316/2011.
   •  Conèixer l’ordre IRP/198/2010 i les normes UNE-EN 50.131 i següents.
   •  Conèixer i aplicar els protocols establerts en la custodia de claus en una CRA.
   •  Conèixer el funcionament correcte d’una CRA.

Contingut

3501

1. Normativa
- Normes UNE-EN 50.131 i següents.
- Ordre INT/316/2011 "Funcionament dels sistemes d'alarma a l'Àmbit de la Seguretat privada"
- Ordre IRP/198/2010, per la qual s'estableixen els criteris d'actuació per al manteniment i la verificació dels sistemes de seguretat, així com la comunicació de les falses alarmes als Mossos d'Esquadra.
- Aplicar els protocols d'actuació establerts

Avaluació

1. Prova escrita – tipus test
Durada i lloc de realització: 30 minuts i es farà a classe
Característiques: Entre 10 i 20 ítems del tipus “una única resposta correcte entre quatre opcions”.
Valoració: Es puntuarà de l’1 al 10, per aprovar caldrà obtenir una puntuació mínima de 5 punts. Els ítems no contestats no seran valorats.
Temporització: A partir de la penúltima sessió del curs.

Per tal d’optar al certificat d’aprofitament del curs l’alumne haurà d’obtenir una qualificació igual o superior al 5. Aquesta qualificació s’obtindrà mitjançant la ponderació de la qualificació d’avaluació continua en un 30% del total, i la qualificació d’avaluació final en el restant 70%.

Acció formativa de reciclatge per a vigilant de seguretat amb l’especialitat Operador de central d’alarmes segons la normativa establerta pel Ministeri de l’Interior al R.D. 2364/1994 de 9 de desembre de 1994 pel qual s'aprova el reglament de seguretat privada, la modificació del reglament de seguretat privada Ordre INT/318/2011 personal de seguretat privada i la Llei 5/2014 de seguretat privada de 4 d’abril.

Valoració


Estudiants formats

115

Comparteix