Personal de control d’accessos

Ref: 85297
Control I Seguretat:actualitzacio I Especialitzacio Per Vigilants De Seguretat Vigilants Dexplosius I Escortes Privats

Inici: 16/09/24

Fi: 03/10/24

60h

Presencial

dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 15:30 a 20:30 hores

85297

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Perfil de l’estudiant

No s'exigeix cap requisit per accedir a la formació, encara que s'han de posseir prou habilitats de comunicació lingüística que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Desenvolupar les funcions i les responsabilitats de control d'accessos, utilitzant les tècniques, els instruments i les tecnologies disponibles.

Objectius específics

   •  Identificar les normes que regulen el control d'accessos als establiments oberts al públic, espectacles i activitats recreatives.
   •  Aplicar les tècniques d'autocontrol, atenció a la clientela i habilitats socials per prevenir i resoldre davant de situacions violentes o conflictives.

Contingut

85297

 Mòdul 1: Coneixements bàsics de control d'accessos. 35h
Descripció de la normativa aplicable segons context
   •  Normativa aplicable i funcions del personal de control d'accés a determinats establiments d'espectacles i activitats recreatives
   •  Principi d'igualtat i prohibició de discriminació d'accés de les persones per motius de naixement, raça, sexe, religió, opinió, discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol altra condició o circumstància social o personal.
   •  Mesures de seguretat als establiments oberts al públic
   •  Full de reclamacions
   •  Horaris de tancament d'acord amb la normativa aplicable
   •  Persones menors i l'accés als establiments oberts al públic
   •  Prohibició de venda i subministrament de tabac i alcohol a persones menors
   •  Prohibició d'armes i objectes potencialment perillosos

 Mòdul 2: Mòdul instrumental i pràctic. 25h
Realització dels elements pràctics al control d'accessos
   •  Conceptes bàsics de primers auxilis.
   •  Eines d'actuació en situacions de perill per a les persones
   •  Anàlisi dels problemes socials actuals: comportament de les persones
   •  Tècniques bàsiques d'autocontrol i defensa personal
   •  Tècniques de control i seguretat
   •  Situacions de risc

Avaluació

Aquesta acció és preparatòria per a tots aquells alumnes que es vulguin examinar a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) i obtenir la titulació i reconeixement oficial. Els i les alumnes podran presentar-se a les proves per a obtenir l’habilitació de personal de control d’accés, que convoca el Director General d’Administració de Seguretat segons estableix l’Annex V apartat IV del Decret 112/2010.

La prova teòrica -pràctica final es dissenya tenint en compte els paràmetres de l'examen oficial de l’ISPC:
• Prova escrita tipus test
• Redacció d'un informe/incidència
• Prova pràctica de simulació d’una situació plantejada pel formador.

Lloc

C.S. CONC
VIA LAIETANA 16
08003
Barcelona

Entitats col·laboradores


Certificat

Preparatòria Acreditació Controlador d’accessos d’establiments d’espectacles i activitats recreatives

Valoració


Estudiants formats

291

Comparteix