SEAD0112 Vigilància, Seguretat privada i Protecció de persones

Perfil de l’estudiant

- Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat a què desitja accedir.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional per al nivell 2.
- Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà per al nivell 2 o bé haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i / o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Contingut

10620

-MF0080_2  Vigilància i protecció en Seguretat Privada
-UF2672  Aspectes jurídics en el desenvolupament de les funcions del personal de seguretat
-UF2673  Psicologia aplicada a la protecció de persones i béns
-UF2674  Tècniques i procediments professionals a la protecció de persones, instal·lacions i béns.
-UF2675  Mitjans de protecció i armament
-MF0081_2  Protecció de les persones
-UF2676  Tècniques de protecció de persones

Estudiants formats

15

Comparteix