SEAG0211_MF1971_Normativa i política interna de gestió ambiental de l’organització

Gestio Ambiental

Perfil de l’estudiant

- Estar en possessió del títol de Batxillerat.
- Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del Certificat de Professionalitat al que es vulgui accedir.
- Estar en possessió d’un Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea Professional.
- Acomplir amb el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permeten cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Aquesta acció es correspon amb el mòdul formatiu MF1971_3 Normativa i política interna de gestió ambiental de l'organització del certificat de professionalita tSEAG0211 Gestió ambiental.

 Gestionar la documentació normativa relativa al Sistema de Gestió Ambiental de l'organització (SGA)

Objectius específics

- Aplicar tècniques de documentació legislativa que conformen l'ordenament jurídic ambiental.
- Aplicar tècniques de documentació de normes, en l'àmbit de la gestió ambiental.
- Aplicar tècniques de gestió d'arxius relacionant-les amb la legislació i normes de gestió ambiental
- Elaborar informes relatius a la gestió del sistema ambiental d'organitzacions.
- Aplicar tècniques d'elaboració i recopilació de documents del Sistema de Gestió Ambiental (SGA) en funció de la tipologia d'organització.

Contingut

6369

1. Determinació del marc legislatiu ambiental.
- Marc legislatiu: Tipologia i jerarquia legislativa. Legislació d'obligat compliment i voluntari. Recerca en les principals bases de dades de legislació. Gestió amb suports informàtics.
- Política Ambiental Internacional.
- Legislació Marc Internacional.
- Política Ambiental de la Unió Europea.
- Marc legislatiu del Medi Ambient a la Unió Europea: Transposició de legislació a l'àmbit espanyol.
- Política Ambiental de l'Estat Espanyol.
- Marc legislatiu del Medi Ambient a l'Estat Espanyol: Nacional. Comunitats autònomes. Insulars, Comarcals. Municipal.
- Regulació legal i Competències: Medi Ambient General. Aigües continentals i medi marí. Atmosfera. Sòl. Residus, efluents i emissions. Contaminació Acústica. Sector Energètic. Avaluació d'Impacte Ambiental. Medi Natural, Rural, Urbà i Industrial. Espais Protegits. Altres.
- Responsabilitat Ambiental: Normativa de referència de la responsabilitat ambiental i riscos ambientals. Actuacions de reclamació administrativa, civil i / o penal. IPPC Prevenció i Control de la Contaminació. PRTR Registre d'Emissions i Fonts Contaminants, productors de residus. Altres.
2. Determinació de la normativa de les entitats reguladores de gestió ambiental.
- Anàlisi de la norma. Elaboració, revisió. Obligatorietat.
- Beneficis de normes.
- Entitats reguladores: ISO International Standard Organitation. A Normativa europea. UNE Unificació de Normatives Espanyoles. Comitès Europeus. Altres.
- Fonts d'identificació i localització de normes.
- Diferenciació dels tipus de normes ambientals: Sistemes de gestió. Processos de producció. Producte. Prevenció de riscos ambientals. Altres.
3. Aplicació de tècniques d'arxiu relacionat amb el Sistema de Gestió Ambiental.
- Tècniques d'arxiu.
- Eines informàtiques de gestió, distribució i arxiu de la legislació i normativa aplicable a l'organització.
- Gestió i arxiu de la documentació legal i normativa aplicable a l'organització.
- Procediment d'Identificació d'aspectes legals i normatius aplicables a l'organització.
- Elaboració de l'informe d'avaluació del compliment legal i normatiu en l'organització.
- Revisió i actualització de legislació, normativa i aspectes aplicables a l'organització.
4. Elaboració d'informes i documentació del Sistema de Gestió Ambiental.
- Declaracions obligatòries legals en l'organització: Identificació. Requisits mínims: contingut, format / suport. Emplenament, tramitació i terminis. Arxiu de la resposta administrativa i esmena.
- Informes interns del sistema de gestió ambiental: Revisió per la direcció. Control operacional. Altres.
5. Control de documents i registres del Sistema de Gestió Ambiental a l'organització.
- Determinació de les necessitats de documentació en l'organització: Legals aplicables a l'organització. Requerits pels sistemes de gestió ambiental. Requerits per altres normes ambientals. Propis de l'organització. Altres.
- Diagnòstic de la situació de la documentació en l'organització.
- Disseny del sistema documental: Tipus de documents. Continguts mínims, estructura i format. Capacitació de qui dissenya els documents. Jerarquia, confidencialitat, autoritat i responsabilitat. Flux de la documentació. Comunicació.
- Implantació del sistema documental: Control de documentació i registres. Integritat, accessibilitat, comprensió i recuperació de documents i registres.
- Manteniment i millora del sistema documental.

Avaluació

Prova teòrica
- Tipus test
- Preguntes breus i/o obertes

Prova pràctica:
- Utilitza una aplicació informàtica
- Resolució d’un cas pràctic
- Presentació d’un projecte
- Elaboració d’un producte o peça
- Aplicació d’una tècnica concreta
- Exercicis de càlcul matemàtics

L’avaluació final és de caràcter obligatori, s’han d’aprovar les dos parts. Si algun alumne suspèn la prova final, tindrà dret a examinar-se en una segona convocatòria.

Si el mòdul te unitats, a la prova final s’haurà d'identificar la puntuació obtinguda en cada una de les unitats que el composen. Així mateix, per aprovar, l'alumne haurà d'obtenir un 5 en cadascuna de les unitats.

Valoració


Estudiants formats

46

Comparteix