SEAG0211_MF1972_Apectes ambientals de l’organizació

Gestio Ambiental

Perfil de l’estudiant

- Estar en possessió del títol de Batxillerat.
- Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del Certificat de Professionalitat al que es vulgui accedir.
- Estar en possessió d’un Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea Professional.
- Acomplir amb el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permeten cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Aquesta acció es correspon amb el mòdul formatiu Aspectes ambientals de l'organizació MF1972_3 del certificat de professionalitat SEAG0211 Gestió ambiental.

Documentar els aspectes ambiental de l'organització.

Objectius específics

- Determinar aspectes ambientals i la seva problemàtica existents en processos
productius d'organitzacions en situacions normals i excepcionals, tenint en
compte els principis del Sistema de Gestió Ambiental (SGA), relacionant-los amb el
medi socioeconòmic.
- Aplicar tècniques d'elaboració d'inventaris de focus contaminants existents en processos productius d'organitzacions relacionant-los amb substàncies potencialment contaminants de l'atmosfera, generades en cada un d'ells, proposant accions de control i minimització.
- Aplicar tècniques d'elaboració d'inventaris de focus de soroll i vibracions existents en processos productius d'organitzacions, proposant accions de control i minimització.
- Aplicar tècniques d'elaboració d'inventaris de contaminació lumínica existents en processos productius d'organitzacions, proposant accions de control i minimització.
- Aplicar tècniques d'elaboració d'inventaris de diferents tipus de residus generats existents
- Aplicar tècniques d'elaboració d'inventaris de punts d'abocament existents en processos productius d'organitzacions relacionant-los amb substàncies contaminants de les aigües, generades en cada un d'ells, proposant accions de control i minimització.
- Descriure contaminants de l'aigua en funció de la seva naturalesa i origen, utilització en una organització i nivells de toxicitat.
- Classificar tipus de contaminants de les aigües en funció de la seva naturalesa i origen.
- Enumerar efectes de contaminació de les aigües sobre l'entorn analitzant aspectes susceptibles de ser vinculats a un Sistema de Gestió Ambiental (SGA).
- En un supòsit pràctic de gestió dels sistemes de tractament i depuració d'aigües residuals de diferent procedència en una organització:
- Aplicar tècniques d'elaboració d'inventaris de sòls contaminats proposant accions de control i valorant la seva possible recuperació.
- Aplicar tècniques d'elaboració d'inventaris de punts de consum existents en processos productius d'organitzacions los amb els recursos naturals (aigua, sòl i recursos naturals vius)
- Aplicar tècniques d'elaboració d'inventaris de punts de consum existents en processos productius d'organitzacions relacionant-los amb recursos naturals (combustibles i ús d'energia elèctrica) utilitzats en cada un d'ells, proposant accions de control i minimització.
- Aplicar tècniques d'elaboració d'inventaris de punts de consum existents en processos productius d'organitzacions relacionant-los amb matèries primeres utilitzats en cada un d'ells, proposant accions de control i minimització.

Contingut

6441

UF 1
1. Determinació d'aspectes ambientals.
- Definició i principis ambientals:  Medi ambient: natural, rural, urbà i industrial.  Contaminació.  Impacte ambiental.  Cicle de vida d'un producte: petjada ecològica, ecoetiqueta, entre d'altres.  Qualitat ambiental. Indicadors mediambientals.  Entre d'altres.
- Valoració sobre els problemes ambientals del medi socioeconòmic:  Població i societat: pobresa, moviments migratoris, creixement exponencial de la població mundial.  Agricultura i ramaderia: intensificació dels mètodes.  Indústria.  Energia.  Transport.  Sector domèstic i medi urbà.  Desastres ambientals antropogènics.
- Terminologia de Sistemes de Gestió Ambiental (SGA):  Origen i naturalesa dels aspectes ambientals.  Descripció dels aspectes ambientals: directe vs indirecte, significatiu vs no significatiu, actual vs potencial.  Situació de funcionament habitual i anormal.  Situacions d'emergència i accidents.  Procediment d'Identificació i Avaluació d'Aspectes Ambientals.  Registre.  Entre d'altres.
2. Inventari relatiu a contaminació atmosfèrica.
- Anàlisi de contaminants de l'aire:  Primaris.  Secundaris.
- Identificació de principals fonts d'emissió:  Focus de combustió.  Focus industrials.  Focus derivats de la descomposició orgànica.  Situacions anòmales: fuites, accidents.  Entre d'altres.
- Dispersió dels contaminants. Models de difusió.
- Determinació dels principals efectes de la contaminació:  Nivell exterior: canvi climàtic, esgotament de l'ozó estratosfèric, pluja àcida, "Smog", entre altres.  Nivell interior: síndrome de l'Edifici Malalt, entre d'altres.  Conseqüències sobre els éssers vius: plantes, animals i éssers humans, entre d'altres.  Deteriorament dels materials.
- Identificació i aplicació de mètodes bàsics de mostreig d'emissió i immissió:  Presa de mostres.  Transport i conservació de mostres.  Interpretació de resultats.
- Identificació i aplicació de mètodes de control i de minimització de la contaminació atmosfèrica:  Tecnologia respectuosa amb el medi ambient.  Bones pràctiques ambientals.
- Anàlisi dels mètodes de recuperació i regeneració del recurs natural.
- Aplicació de normes de seguretat i salut i protecció mediambiental en el anàlisi d'aquest aspecte ambiental.
3. Inventari relatiu a contaminació acústica.
- Característiques del soroll i vibracions:  Ones sonores.  Tipus de soroll: constant, intermitent, greu i agut.  Procés físic de generació i propagació de sorolls i vibracions.
- Identificació de focus de soroll i vibracions:  Entorn.  Maquinària.  Veu humana.  Entre d'altres.
- Determinació dels principals efectes de la contaminació acústica:  Sobre els éssers vius: plantes, animals i éssers humans, entre altres.  Canvis en l'entorn.  Deteriorament dels materials.
- Identificació i aplicació del mètode de mostreig i mapa acústic:  Mesures, índexs i paràmetres de mesurament.  Factors a considerar en la realització dels mesuraments.  Equips de mesura.  Càlcul i Interpretació de resultats.
- Identificació i aplicació de Mètodes de control i minimització de sorolls i vibracions:  Tecnologia per a l'aïllament acústic, apantallament, la insonorització i disminució de vibracions.  Bones pràctiques ambientals.
- Anàlisi dels mètodes de recuperació i regeneració del recurs natural.
- Aplicació de normes de seguretat i salut i protecció mediambiental en l’anàlisi d'aquest aspecte ambiental.
4. Inventari relatiu a contaminació lumínica.
- Característiques de la llum.
- Identificació de focus de llum:  Natural.  Artificial.
- Determinació dels principals efectes de la contaminació lumínica:  Sobre els éssers vius: plantes, animals i éssers humans, entre altres.  Canvis en l'entorn.  Deteriorament dels materials.
- Identificació i aplicació de mètodes de mostreig i mapa lumínic:  Mesures, índexs i paràmetres de mesurament.  Factors a considerar en la realització dels mesuraments.  Equips de mesura.  Càlcul i Interpretació de resultats.
- Identificació i aplicació de mètodes de control i minimització d'emissions i immissions lumíniques:  Tecnologia disponible.  Bones pràctiques ambientals.
- Anàlisi dels mètodes de recuperació i regeneració del recurs natural.
- Aplicació de normes de seguretat i salut i protecció mediambiental en l’anàlisi d'aquest aspecte ambiental.
5. Inventari relatiu a gestió de residus.
- Característiques, tipologia i composició dels residus:  Urbà i assimilable a urbà.  Industrial: inert i perillós.  Agrícola-forestal.
- Identificació i anàlisi dels processos de generació de residus.
- Identificació i Aplicació de sistemes de gestió de residus:  Separació i recollida selectiva dels residus.  Etiquetatge.  Manipulació de residus.  Emmagatzematge.  Transport de residus segons la seva tipologia.
- Determinació dels principals efectes de l'abandonament, abocament, dipòsit o gestió inadequada dels residus.  Sobre els éssers vius: plantes, animals i éssers humans, entre altres.  Canvis en l'entorn.  Deteriorament dels materials.
- Anàlisi del sistema de gestió de residus:  Avaluació i registre del sistema de gestió de residus.  Interpretació del sistema de gestió de residus.
- Identificació i aplicació de mètodes de control i minimització dels residus:  Substituir, Reduir, Reutilitzar, Recuperar Reparar, Revalorar i Reciclar.  Inertització o neutralització de residus no recuperables.  Abocament o depòsit.  Tecnologia disponible.  Bones pràctiques ambientals.
- Anàlisi dels mètodes de recuperació i regeneració de l'entorn natural.
- Aplicació de normes de seguretat i salut i protecció mediambiental en l’anàlisi d'aquest aspecte ambiental.
6. Inventari de punts d'abocament relatius a contaminació de les aigües.
- Característiques, tipologia i composició dels contaminants de les aigües.
- Abocaments: generació, tipologia i característiques:  Aigües residuals assimilables a urbanes. Industrials. Agrícoles-forestals. Entre d'altres.
- Estudi i identificació dels punts d'abocament de contaminació de les aigües:  Continental.  Marí.
- Determinació dels principals efectes de la contaminació en aigües:  Sobre els éssers vius: algues, plantes, animals i éssers humans, entre altres.  Canvis en l'entorn.  Deteriorament dels materials.
- Identificació i aplicació de mètode de mostreig d'aigües residuals:  Mesures, índexs i paràmetres de mesurament.  Factors a considerar en la realització dels mesuraments.  Equips de mesura.  Càlcul i Interpretació de resultats.
- Identificació i aplicació de mètodes de control i minimització d'abocaments:  Organització, xarxa de clavegueram i entorn natural.  Tecnologia disponible.  Bones pràctiques ambientals.
- Tecnologia de depuració d'aigües contaminades:  Tractaments físics, químics, biològics.  Plantes depuradores d'abocaments industrials.
- Anàlisi dels mètodes de recuperació i regeneració de l'entorn natural.
- Aplicació de normes de seguretat i salut i protecció mediambiental en l’anàlisi d'aquest aspecte ambiental.
7. Inventari d'agents contaminants del sòl.
- Característiques del sòl:  Origen i formació dels sòls. Propietats fisicoquímiques dels sòls.
- Característiques, tipologia i composició dels contaminants dels sòls.
- Causes de contaminació de sòls.
- Determinació dels principals efectes de la contaminació del sòl: Sobre els éssers vius: plantes, animals i éssers humans, entre altres.  Canvis en l'entorn.  Deteriorament dels materials.
- Identificació i aplicació de mètode de mostreig del sòl:  Mesures, índexs i paràmetres de mesurament.  Factors a considerar en la realització dels mesuraments.  Equips de mesura.  Càlcul i Interpretació de resultats.
- Identificació i aplicació de mètodes de control i minimització d'ús de sòls:  Tecnologia aplicada per a la prevenció de contaminació de sòls.  Bones pràctiques ambientals.
- Anàlisi dels mètodes de recuperació i regeneració de l'entorn natural:  Tècniques de descontaminació de sòls.
- Aplicació de normes de seguretat i salut i protecció mediambiental en l’anàlisi d'aquest aspecte ambiental.

UF 2
1. Inventari de punts de consum del recurs natural de l'aigua.
- Consum del recurs aigua atenent a:  Qualitat i característiques fisicoquímiques.  Origen: subterrani, superficial i marí.  Ús: urbà, industrial, agrícola.  Entre d'altres.
- Efectes negatius sobre el medi:  Desertització.  Salinització d'aigües potables.  Sobreexplotació.  Entre d'altres.
- Estudis de ràtios de consum.
- Identificació i aplicació de mètodes de control i minimització de l'ús de l’aigua:  Tecnologia per minimitzar el consum i la seva contaminació.  Tecnologia per potenciar la reutilització de l'aigua.  Bones pràctiques ambientals.
- Anàlisi dels mètodes de recuperació i regeneració del recurs natural.
- Aplicació de normes de seguretat i salut i protecció mediambiental en l’anàlisi d'aquest aspecte ambiental.
2. Inventari de punts de consum del recurs natural del sòl.
- Ús del sòl atenent a:  Qualitat i característiques fisicoquímiques.  Característiques del lloc d'origen i destinació: escassetat, singularitat, valor patrimonial, entre d'altres.  Extracció in situ o importació.  Ús: urbà, industrial, rural, paisatgístic.  Entre d'altres.
- Efectes negatius sobre el medi:  Desertització.  Sobreexplotació.  Degradació.  Disminució de la biodiversitat.  Entre d'altres.
- Impactes d'ocupació, transformació i estudis de ràtio de consum causats per l'ús del sòl.
- Identificació i aplicació de mètodes de control i minimització en l'ús del sòl:  Tecnologia disponible per minimitzar l'impacte.  Bones pràctiques ambientals.
- Anàlisi dels mètodes de recuperació i regeneració del recurs natural.
- Aplicació de normes de seguretat i salut i protecció mediambiental en l’anàlisi d'aquest aspecte ambiental.
3. Inventari de punts de consum de recursos naturals vius.
- Ús dels recursos naturals vius atenent a:  Tipologia: animals, vegetals, marins, entre d'altres.  Ús: urbà, industrial, rural, paisatgístic, turístic.  Entre d'altres.
- Efectes negatius sobre el medi:  Sobreexplotació.  Disminució de la biodiversitat.  Alteració dels ecosistemes.  Importació i introducció d'espècies exòtiques.  Desforestació i desertització.  Efectes negatius sobre el medi socioeconòmic.  Pèrdua del paisatge i qualitat de vida.  Entre d'altres.
- Estudis de ràtio de consum dels recursos naturals.
- Identificació i aplicació de mètodes de control i minimització de l'impacte de l'ús dels recursos naturals vius:  Repoblacions i reforestacions.  Control d'importació i exportació d'espècies.  Regulació de l'explotació dels recursos naturals.  Bones pràctiques ambientals.  Entre d'altres.
- Anàlisi dels mètodes de recuperació i regeneració en el medi natural.
- Aplicació de normes de seguretat i salut i protecció mediambiental en l’anàlisi d'aquest aspecte ambiental.
4. Inventari de punts de consum del recurs natural del combustible.
- Ús del combustible atenent a:  Origen: fòssil i natural.  Característiques d'eficiència energètica.  Ús: urbà, industrial, rural.  Entre d'altres.
- Efectes negatius sobre el medi:  Contaminació química i física de l'aire.  Contaminació tèrmica.  Sobreexplotació.  Entre d'altres.
- Estudis de ràtios de consum: Eficiència energètica.
- Identificació i aplicació de mètodes de control i minimització de l'ús del combustible:  Tecnologia disponible per minimitzar el consum de combustibles i la seva impacte.  Bones pràctiques ambientals.
- Anàlisi dels mètodes de recuperació i regeneració del recurs natural.
- Aplicació de normes de seguretat i salut i protecció mediambiental en l’anàlisi d'aquest aspecte ambiental.
5. Inventari de punts de consum que utilitza l'energia elèctrica.
- Ús de l'energia elèctrica atenent a:  Origen: nuclear, tèrmica renovables.  Característiques d'eficiència energètica.  Ús: urbà, industrial, rural.  Entre d'altres.
- Efectes negatius sobre el medi ambient:  Contaminació electromagnètica.  Contaminació tèrmica.  Paisatgístic i sobre la fauna.  Generació de residus.  Sobre els éssers humans.  Entre d'altres.
- Estudis de ràtios de consum: Eficiència energètica.
- Identificació i aplicació de mètodes de control i minimització del consum
d'energia elèctrica:  Tecnologia disponible per minimitzar el consum d'energia elèctrica i la seva impacte.  Bones pràctiques ambientals.
- Tecnologia de generació elèctrica basada en recursos renovables:  Eòlica.  Solar.  Mareomotriu.  Geotèrmica.  Hidrològica.  Entre d'altres.
- Anàlisi dels mètodes de recuperació i regeneració en el medi natural.
- Aplicació de normes de seguretat i salut i protecció mediambiental en l’anàlisi d'aquest aspecte ambiental.
6. Inventari de punts de consum de matèries primeres.
- Normativa relativa a materials restringits per a diferents usos:  Automoció.  Construcció.  Alimentació.  Sanitaris.  Envasos.  Altres.
- Efectes negatius sobre el medi ambient:  Petjada ecològica.  Generació de residus.  Entre d'altres.
- Estudis de ràtios de consum.
- Identificació i aplicació de la tecnologia per minimitzar i optimitzar el consum de matèries primeres:  Ús eficient de les matèries primeres.  Eficiència en el procés industrial.  Qualitat concertada amb proveïdors.  Minimització d'envasos i embalatges.  Bones pràctiques ambientals.  Entre d'altres.
- Anàlisi dels mètodes de recuperació i regeneració en el medi natural.
- Aplicació de normes de seguretat i salut i protecció mediambiental en l’anàlisi d'aquest aspecte ambiental.

UF 3
1. Identificació i avaluació d'aspectes ambientals.
- Metodologia per a la identificació i avaluació d'aspectes ambientals:  Aspectes directes vs indirectes.  Funcionament normal, anormal i d'emergència.  Tècniques d'identificació d'aspectes.
- Criteris per avaluar els aspectes ambientals identificats:  Criteris d'avaluació.  Significancia dels aspectes ambientals.  Gràfics i informes.  Registre: control manual i informàtic
- Priorització dels aspectes ambientals per al seu posterior control i minimització en l'organització.
- Actualització periòdica després de canvis del procés productiu.

Avaluació

Prova teòrica
- Tipus test
- Preguntes breus i/o obertes

Prova pràctica:
- Utilitza una aplicació informàtica
- Resolució d’un cas pràctic
- Presentació d’un projecte
- Elaboració d’un producte o peça
- Aplicació d’una tècnica concreta
- Exercicis de càlcul matemàtics

L’avaluació final és de caràcter obligatori, s’han d’aprovar les dos parts. Si algun alumne suspèn la prova final, tindrà dret a examinar-se en una segona convocatòria.

Si el mòdul te unitats, a la prova final s’haurà d'identificar la puntuació obtinguda en cada una de les unitats que el composen. Així mateix, per aprovar, l'alumne haurà d'obtenir un 5 en cadascuna de les unitats.

Valoració


Estudiants formats

21

Comparteix