SEAG0211_MF1974_Prevenció de riscos ambientals

Gestio Ambiental

Perfil de l’estudiant

- Estar en possessió del títol de Batxillerat.
- Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del Certificat de Professionalitat al que es vulgui accedir.
- Estar en possessió d’un Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea Professional.
- Acomplir amb el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permeten cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Aquesta acció es correspon amb el mòdul formatiu Prevenció de riscos ambientals MF1974_3, del certificat de professionalitat SEAG0211 Gestió ambiental

Avaluar els riscos ambiental per a la prevenció d'accidents


Objectius específics

- Aplicar tècniques de registre i processament de dades referents a accidents i incidents ambientals que es puguin produir en una organització, seguint procediments establerts.
- Aplicar operacions d'avaluació de riscos ambientals que poden produir-se per l'activitat d'una organització identificant accions de prevenció, minimització d'impactes i definició de protocols d'actuació.
- Determinar plans d'emergència ambiental per a la seva posada en marxa en situacions de contingències en organitzacions.
- Aplicar simulacres d'execució de plans d'emergència ambiental, en funció de la tipologia de l'organització.

Contingut

6022

1. Anàlisi i avaluació de riscos ambientals.
- Classificació d'accident i incident segons: Tipologia de l'organització. Causes externes o internes. Efectes: vulnerabilitat i fragilitat del medi. Possibles solucions. Estimació de la probabilitat d'ocurrència.
- Documentació, registre i processament d'accidents i incidents, que es puguin produir en una organització, a partir d'informació: Externa, d'organismes competents en matèria de prevenció de riscos ambientals.Interna, de la pròpia organització.
- Tipologia i anàlisi de riscos ambientals atenent a l'origen, significança, reversibilitat, entre d'altres: Fragilitat i vulnerabilitat del medi. Mètodes d'identificació de riscos ambientals. Estimació de conseqüències. Estimació de la probabilitat d'ocurrència. Proposar accions de control i minimització.
- Identificació de riscos ambientals: Normativa. Mapes de perillositat, inventaris de riscos de contaminació. Entre d'altres.
- Responsabilitat civil, penal i administrativa de l'organització: Activitats o instal   • lacions sotmeses a autorització ambiental i/o llicència ambiental. Seguiment i control de les activitats susceptible de risc ambiental. Recuperació, regeneració i indemnització.
- Responsabilitat social atenent a situacions d'emergència.
- Normativa protecció civil per al control i planificació davant el risc d'accidents greus.
- Normativa per al control de riscos inherents als accidents greus.

2. Disseny de plans d'emergència ambientals.
- Avaluació de riscos ambientals: Normativa. Avaluació de riscos en base als processos de l'organització i la gestió de les instal   • lacions, entre d'altres. Registre de l'avaluació de riscos en l'organització. Entre d'altres.
- Principi de precaució i prevenció.
- Estudis de sinistralitat ambiental.
- Avaluació dels possibles danys per a l'entorn humà, natural i socioeconòmic.
- Disseny i posada en marxa de plans de sistemes de gestió preventius, segons la tipologia d'organització: Prevenció d'incidents: mesures individuals i col   • lectives. Formació i sensibilització. Assignació de mitjans. Disseny i posada en marxa de plans preventius per a riscos específics. Minimització d'impactes. Definició de protocols de prevenció d'accidents ambientals. Accions preventives i correctives. Comissió de prevenció ambiental. Plans integrats de prevenció amb els plans de protecció civil municipal. Elaboració de memòries.
- Disseny de plans d'emergència ambientals, segons la tipologia de organització.
- Normes generals per al disseny i posada en marxa d'un pla de emergència: Jerarquia i competències dels plans de resposta. Formació. Assignació de mitjans. Gabinet de crisi: comunicació interna i externa, assignació de materials i protocol d'actuació. Minimització d'impactes ambientals en situacions d'emergència. Control i minimització d'accidents. Accions correctives.

3. Elaboració de simulacres d'emergències ambientals.
- Proposta de plans d'emergència: Anàlisi dels diferents escenaris. Identificació i descripció de necessitats de formació del personal. Anàlisi i assignació de mitjans necessaris: humans i materials. Entre d'altres.
- Preparació de simulacres d'emergència: Planificació d'activitats: responsabilitat de persones i cascada de actuacions. Instrucció dels equips d'intervenció. Establiment d'accions, mesures de contenció i mitigació, entre altres. Comunicacions: internes, coordinació amb autoritats i publicitat i informació. Especificació de la necessitat d'equips d'intervenció. Entre d'altres.

4. Simulació del pla d'emergència ambiental.
- Gestió i implantació de simulacres d'emergència: Comunicació i assignació de les funcions i responsabilitats al personal involucrat en el simulacre. Distribució de mitjans necessaris: humans i materials. Iniciació de la cascada d'actuacions. Execució d'accions, mesures de contenció i mitigació, entre d'altres. Comunicació interna, coordinació amb autoritats i publicitat i informació. Posada en pràctica de simulacres: mitjans propis i aliens.
- Registre dels resultats del simulacre del pla d'emergència ambiental.
- Avaluació dels resultats del simulacre. Redacció de l'informe.
- Proposta de mesures correctives de les desviacions i replantejaments de millores al sistema.

Avaluació

Prova teòrica
- Tipus test
- Preguntes breus i/o obertes

Prova pràctica:
- Utilitza una aplicació informàtica
- Resolució d’un cas pràctic
- Presentació d’un projecte
- Elaboració d’un producte o peça
- Aplicació d’una tècnica concreta
- Exercicis de càlcul matemàtics

L’avaluació final és de caràcter obligatori, s’han d’aprovar les dos parts. Si algun alumne suspèn la prova final, tindrà dret a examinar-se en una segona convocatòria.

Si el mòdul te unitats, a la prova final s’haurà d'identificar la puntuació obtinguda en cada una de les unitats que el composen. Així mateix, per aprovar, l'alumne haurà d'obtenir un 5 en cadascuna de les unitats.

Valoració


Estudiants formats

23

Comparteix