SEAG0211_MF1973_Sistemes de gestió ambiental

Gestio Ambiental

Perfil de l’estudiant

- Estar en possessió del títol de Batxillerat.
- Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del Certificat de Professionalitat al que es vulgui accedir.
- Estar en possessió d’un Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea Professional.
- Acomplir amb el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permeten cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Aquesta acció es correspon amb el mòdul formatiu Determinació i comunicació del Sistema de Gestió Ambiental (SGA) (MF1973) corresponent al certificat de professionalitat de SEAG0211 Gestió ambiental

Executar la posada en marxa i manteniment del Sistema de Gestió Ambiental (SGA)

Objectius específics

- Especificar tipus, estructura i suport de models normalitzats que poden formar part del Sistema de Gestió Ambiental (SGA) d'una organització.
- Aplicar operacions d'elaboració i execució de plans d'informació i formació relatius a la posada en marxa i desenvolupament del Sistema de Gestió Ambiental (SGA) CE2.1 Determinar les competències requerides en el Sistema de Gestió ambiental per posar-lo en marxa i en referència als llocs de treball.
- Aplicar operacions de posada en marxa de Sistemes de Gestió Ambiental (SGA) en una organització, relatives a la definició de l'estructura implicada i distribució de responsabilitats entre el personal.
- Aplicar operacions de posada en marxa de procediments establerts vinculats a un Sistema de Gestió Ambiental (SGA).
- Aplicar tècniques de selecció de requisits lligats als diferents tipus de auditories i inspeccions ambientals relacionades amb un Sistema de Gestió Ambiental (SGA) en funció de la tipologia de l'organització.
- Aplicar operacions d'investigació i control de causes que puguin originar desviacions en el funcionament d'un Sistema de Gestió Ambiental (SGA)

Contingut

5862

UF1 DETERMINACIÓ I COMUNICACIÓ DEL SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL (SGA)
1. Determinació de models normalitzats de Sistemes de Gestió Ambiental (SGA)
- Sistema de gestió:  Principis dels sistemes normalitzats de gestió.  Cicle PDCA (Pla, Do, Check, Act) de Deming.
- Sistemes de gestió ambiental (SGA):  Sostenibilitat.  Responsabilitat Social.  Documents de referència normativa, guies, llibre blanc, informes, entre altres.  Models de responsabilitat social empresarial.  Comerç just, solidari i sostenible.  Identificació de les parts interessades, beneficis d'implantar un SGA en l'organització i eficiència dels SGA.  Estructura organitzativa i agents implicats.  Recursos necessaris per implantar SGA.  Etapes d'implantació d'un SGA.
- Models de SGA: ISO 14001 i Reglament Europeu de Gestió i Auditoria Ambientals (emas):  Objecte i camp d'aplicació.  Termes i definicions.  Requisits generals.  Relació entre l'EMAS i la ISO 14001.  Altres models ambientals: biodiversitat, màrqueting ecològic, segells ambientals, ecològics, entre d'altres.
- Procés d'integració dels sistemes de gestió ambiental amb sistemes de gestió de qualitat, seguretat i salut en el treball, seguretat alimentària, entre altres:  Avantatges, inconvenients i alternatives.  Integració per processos: gestió per processos i requisits generals i definició de processos i la seva interacció.  Integració de la documentació.  Elements comuns i específics de cada norma.  Normes per a la integració UNE 66177, entre d'altres.
- Suport documental del sistema de gestió ambiental (SGA) i definició del seu estructura segons la tipologia de l'organització:  Manual de Gestió Ambiental.  Política ambiental.  Procediments obligatoris, registres mínims segons normatives.  Processos operacionals.  Instruccions tècniques.  Registres.
- Control de documents i registre:  Redacció de documents interns. Continguts mínims i Comprensió.  Procediment de Control de documents i registres.  Control de documentació externa.  Sistemàtica d'arxiu: Salvaguarda i recuperació de documents i registres.  Suport documental físic, electrònic, entre d'altres.

2. Sistemes d'informació i formació aplicats al Sistema de Gestió Ambiental (SGA).
- Determinació de competència: funcions, responsabilitat i autoritat per posar en marxa el SGA:  Representant de la direcció.  Gestor del SGA.  Auditor del sistema de gestió ambiental.  Llocs de treball de l'organització.
- Elaboració del procediment d'informació, formació i presa de consciència:  Determinació d'objectius de l'organització.  Metodologia d'identificació de necessitats de formació, competència i presa de consciència.
- Elaboració de plans de formació i sensibilització relacionats amb els aspectes derivats del SGA:  Recursos humans i materials per desenvolupar el pla formatiu.  Avaluació de l'eficàcia de la formació: criteris, elaboració d'informe i accions correctives.
- Elaboració del procediment de comunicació en l'organització:  Tipologia de canals de comunicació.  Comunicació interna en l'organització.  Comunicació externa amb totes les parts interessades: grups socials de l'entorn, administracions públiques, entre d'altres.
- Protocols d'aplicació per crear un ambient proactiu cap a la implantació del SGA.

UF2 POSADA EN MARXA DE SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL (SGA)
1. Determinació de les fases relatives a la definició de l'estructura del Sistema de Gestió Ambiental (SGA).
- Definició de l'abast del sistema de gestió ambiental a l'organització:  Política Ambiental: continguts mínims, implementació i comunicació.
- Diagnòstic inicial sobre aspectes ambientals aplicables a l'organització:  Criteris d'identificació i avaluació.  Identificació d'aspectes significatius.
- Metodologia d'identificació i puntualització de requisits legals i altres requisits aplicables a l'organització.
- Avaluació del compliment legal:  Metodologia d'avaluació del compliment de requisits legals i altres.  Informe d'avaluació del compliment legal en l'organització.  Actuacions davant desviacions.
- Objectius, metes i programes:  Definició d'objectius en l'organització.  Desplegament d'objectius: metes i programa.  Definició d'indicadors sobre els aspectes que generin impactes significatius.  Seguiment i difusió del seguiment d'indicadors.
- Pla d'implantació del SGA:  Organigrama i responsabilitats.  Calendari d'implantació del SGA.  Fases: responsables, costos i recursos assignats.  Verificació i correcció.
- Disseny i elaboració de la documentació associada al SGA:  Manual de Gestió Ambiental.  Política ambiental.  Procediments obligatoris, registres mínims segons normatives.  Processos operacionals.  Instruccions tècniques.  Registres.

2. Posada en marxa dels procediments aprovats per l'organització del Sistema de Gestió Ambiental.
- Elaboració dels documents del sistema de gestió ambiental:  Manual de Gestió Ambiental.  Política ambiental.  Procediments obligatoris, registres mínims segons normatives.  Processos operacionals.  Instruccions tècniques.  Registres.
- Implementació dels processos i procediments aprovats per l'organització:  Adequació de les instal   • lacions i equips.  Canvis d'hàbits en els operaris i direcció: protocols d'actuació.  Integració amb altres instruccions tècniques i operatives.
- Control del procés operacional en condicions normals.
- Identificació, objectius i indicadors de les activitats sotmeses a control operacional:  Elaboració de quadre de comandament: indicadors i valors de referència.  Seguiment d'indicadors.
- Seguiment de punts de control operacional referents SGA:  Emissions.  Abocaments.  Sorolls.  Gestió de residus.  Entre d'altres.
- Control dels dispositius de seguiment i mesurament.
- Actuacions davant desviacions i millora contínua.
- Definició i comunicació de requisits ambientals aplicables a agents externs a l'organització tenint en comte la tipologia.  Proveïdors.  Usuaris.  Altres parts interessades.
- Elaboració d'informes: entrades a la revisió per la direcció:  Avaluació periòdica d'impactes ambientals.
- Revisió d'aspectes ambientals significatius:  Avaluació periòdica del compliment a la normativa i reglamentació ambiental aplicable.  Seguiment del control operacional.  Avaluació de l'eficàcia de la formació.  Seguiment de comunicacions internes i externes referents al SGA.  Avaluació de propostes de millora.  Accions correctives i preventives.  Auditoria interna.  Entre d'altres.
- Revisió per la direcció:  Planificació i participants.  Avaluació dels informes d'entrada.  Sortides a la revisió per la direcció, presa de decisions.  Informe i comunicació de resultats de la revisió per la direcció.
- Contingut de la Declaració ambiental.

UF3 REALITZACIÓ D'AUDITORIES I INSPECCIONS AMBIENTALS, CONTROL DE LES DESVIACIONS DEL (SGA)
1. Auditories i inspeccions vinculades a un Sistema de Gestió Ambiental (SGA).
- Inspeccions i auditories ambientals legals.
- Auditories voluntàries:  Auditoria interna.  Auditoria externa: certificació i / o verificació.
- Capacitació de l'auditor intern i extern:  Requisits previs.  Formació, habilitats.  Pràctiques.
- Metodologia d'auditoria interna:  Planificació de l'auditoria interna i externa.  Programa d'auditoria interna.  Recerca i avaluació d'evidències d'auditoria.  Fase documental de l'auditoria.  Desenvolupament de l'auditoria "in situ".  Elaboració de l'informe d'auditoria: punts forts, no conformitats, observacions i oportunitats de millora.  Seguiment i tancament de no conformitats i observacions d'auditoria.
- Metodologia d'auditoria externa: certificació i verificació:  Concepte de certificació-verificació.  ENAC (Entitat Nacional d'Acreditació).  Entitats certificadores i de verificació.  Procés de certificació del Sistema de Gestió Ambiental.  Procés de verificació de la Declaració Ambiental.  Procés de Registre EMAS.

2. Control i correcció de desviacions en l'aplicació del Sistema de Gestió Ambiental (SGA).
- Definició de no conformitat, acció correctiva i preventiva.
- Criteris d'identificació de no conformitats:  Valoració dels indicadors.  Desviació del Sistema de Gestió Ambiental (SGA).  Auditories internes i externes.  Queixes i denúncies ambientals.
- Criteris d'identificació de millores:  Suggeriments internes i externes.  Coneixements actuals de la Ciència.  Noves tecnologies.  Informació de bones pràctica d'altres organitzacions.
- Seguiment i resolució de No Conformitats:  Correcció.  Acció correctiva.
- Gestió d'accions correctives i preventives:  Estudi de causes.  Proposta d'accions.  Implementació de solucions viables.  Verificació de l'eficàcia.
- Informe final:  Millores ambientals, estalvi aconseguit i procediment adoptat.  Comunicació interna.

Avaluació

Prova teòrica
- Tipus test
- Preguntes breus i/o obertes

Prova pràctica:
- Utilitza una aplicació informàtica
- Resolució d’un cas pràctic
- Presentació d’un projecte
- Elaboració d’un producte o peça
- Aplicació d’una tècnica concreta
- Exercicis de càlcul matemàtics

L’avaluació final és de caràcter obligatori, s’han d’aprovar les dos parts. Si algun alumne suspèn la prova final, tindrà dret a examinar-se en una segona convocatòria.

Si el mòdul te unitats, a la prova final s’haurà d'identificar la puntuació obtinguda en cada una de les unitats que el composen. Així mateix, per aprovar, l'alumne haurà d'obtenir un 5 en cadascuna de les unitats.

Valoració


Estudiants formats

22

Comparteix