SSCB0109_MF1020_Agents del procés comunitari

Activitats Culturals I Recreatives

Perfil de l’estudiant

- Estar en possessió del títol de Batxillerat.
- Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del Certificat de Professionalitat al que es vulgui accedir.
- Estar en possessió d’un Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea Professional.
- Acomplir amb el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permeten cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Aquesta acció es correspon amb el mòdul formatiu "Agents del procés comunitari" MF1020_3 del certificat de professionalitat SSCB0109 Dinamització comunitària

Establir i mantenir relació amb els principals agents comunitaris: població, tècnics i administracions, dinamitzant la relació recíproca entre ells.

Objectius específics

 Identificar les i els diferents agents socials existents a la comunitat establint mecanismes de contacte i coordinació amb ells.
 Identificar espais de trobada, per facilitar l'apropament i comunicació.
 Aplicar procediments per identificar demandes dels agents i les xarxes socials que permetin promoure intervencions conjuntes relacionades amb la informació obtinguda.

Contingut

7142

1. Funcions i competències dels agents socials en l'acció comunitària
 Protocols d'organització de la comunitat i desenvolupament comunitari. Concepte de comunitat. Identificació d'elements estructurals de la comunitat: territori, població, demanda objectiva i demanda subjectiva, recursos. Estructuració de la vida comunitària: barri, xarxa social, grups d'interès i grups naturals, col·lectiu
 Caracterització i funcionament dels agents socials en l'acció comunitària: Administració i Institucions. Recursos tècnics i professionals. Població i les seves organitzacions. L'equip comunitari. El dinamitzador comunitari
2. Aplicació de la psicologia social en el procés comunitari
 Processos de categorització social. Estereotips i prejudicis. Socialització i Identitat Social. Relació entre processos de socialització i construcció d'identitat. Teoria de la Representació Social
 Identificació d'habilitats socials i personals en el procés comunitari. Habilitats d'apoderament i habilitació. Habilitats de negociació. Habilitats de cooperació
 Identificació dels espais com a recurs metodològic
3. Aplicació d'eines i instruments d'anàlisi de la informació en la gestió d'agents del procés comunitari
 Classificació d'analitzadors
 Tècniques de recollida d'informació: Quadern de camp i fitxes de recollida d'informació
 Sistematització de la informació. Mètodes d'arxiu i organització de la informació. Tècniques d'emmagatzematge d'informació: Base de dades. Tècniques d'anàlisi d'informació: Quadres i esquemes resum

Avaluació

Prova teòrica-pràctica consistent en la resolució d’un estudi de cas, on l’alumne haurà de valorar, realitzar una intervenció i preparar una presentació, tenint en compte els coneixements adquirits durant el curs:

Criteris de valoració: s’avaluarà amb una puntuació de l’1 al 10. Es considerarà aprovat a partir del 5; atenent als següents criteris:

- Aplicació dels coneixements desenvolupats al llarg del curs
- Claredat dels objectius de la seva presentació
- Claredat dels continguts de la seva presentació
- Coneixement del tema
- Tenir cura vers l’aparença de la seva presentació
Durada i lloc de realització: 3 hores, a l’aula.

Temporització: un cop impartides el 85% de les hores lectives del mòdul.

La puntuació final serà la mitjana entre la prova teòrica i la prova pràctica.

La qualificació final, sempre que l’alumne hagi aprovat la prova final, s’obtindrà mitjançant la suma de la qualificació d’avaluació continua ponderada en un 30% del total, i de la qualificació d’avaluació final en un 70%, i és concretarà en suficient (5-6), notable (7-8) i excel•lent (9-10)

Valoració


Estudiants formats

12

Comparteix