SSCB0109_MF1022_Metodologia de la dinamització comunitària

Activitats Culturals I Recreatives

Perfil de l’estudiant

- Estar en possessió del títol de Batxillerat.
- Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del Certificat de Professionalitat al que es vulgui accedir.
- Estar en possessió d’un Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea Professional.
- Acomplir amb el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permeten cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Aquesta acció es correspon amb el mòdul formatiu "Metodologia de la dinamització comunitària" MF1022_3 del certificat de professionalitat SSCB0109 Dinamització comunitària

Dinamitzar la planificació, desenvolupament i avaluació d'intervencions i projectes comunitaris i de participació ciutadana que es desenvolupin entre els diferents agents que configuren una comunitat o una zona territorial.

Objectius específics

 Dinamitzar l'anàlisi participatiu de la realitat de la comunitat.
 Reconèixer i utilitzar els elements propis de la planificació d'intervencions socials, integrant-los en l'elaboració i el desenvolupament de projectes de Dinamització comunitària.
 Dinamitzar el projecte d'intervenció comunitària.
 Reconèixer i utilitzar els elements i instruments propis de l'avaluació d'intervencions comunitàries.
 Dinamitzar la participació en els processos d'avaluació d'intervencions comunitàries.

Contingut

7144

1. Gestió de la informació en la dinamització comunitària Identificació de les diferents fonts d'informació: Identificació de les característiques principals de les fonts d'informació. Identificació dels tipus de fonts oficials: Butlletins estatals, autonòmics, provincials i municipals. Tècniques d'investigació i informes socials. Identificació de tipus de fonts no oficials: premsa, mitjans audiovisuals, internet, contactes personals, associacions i altres.
2. Mètodes d'investigació sociològica aplicats a la intervenció soci comunitària
 Aplicació de tècniques i instruments de recollida, anàlisi i organització de la informació en la dinamització comunitària
 Identificació de criteris i estratègies d'actuació
 Procés d'anàlisi d'estructures comunitàries
 Identificació d'instruments metodològics per a la planificació participativa de projectes
3. Processos de programació social
 Identificació dels models de programació.
 Procés de canvi de la planificació normativa a la planificació estratègica.
 Processos de Programació: Programació en base a objectius. Programació en base a necessitats. Programació en base a resultats.
 Identificació de les fases del projecte. Identificació de participants. Agents destinataris. Justificació. Objectius. Metodologia. Activitats. Temporalització. Recursos. avaluació
4. Processos d'avaluació en la intervenció soci comunitària
 Identificació dels models d'avaluació
 Identificació de les tècniques i instruments d'avaluació :. Observació. Recull documental. Tècniques individuals i grupals
 Definició i selecció d'instruments i elements d'avaluació.
 Disseny d'activitats d'avaluació
 Procés de presa de decisions en l'avaluació
 Procés d'avaluació participativa: Tècniques de diagnòstic grupal i fases.
 Coordinació amb avaluadors externs.
5. Planificació participativa orientada a processos i a resultats
 Identificació per fases de programació de tècniques i eines participatives. Anàlisi de la realitat i identificació objectiva. Diagnòstic participatiu. Selecció de metes-idees força. Planificació del projecte. Desenvolupament i implementació. Seguiment i avaluació

Avaluació

Prova teòrica-pràctica consistent en la resolució d’un estudi de cas, on l’alumne haurà de valorar, realitzar una intervenció i preparar una presentació, tenint en compte els coneixements adquirits durant el curs:

Criteris de valoració: s’avaluarà amb una puntuació de l’1 al 10. Es considerarà aprovat a partir del 5; atenent als següents criteris:

- Aplicació dels coneixements desenvolupats al llarg del curs
- Claredat dels objectius de la seva presentació
- Claredat dels continguts de la seva presentació
- Coneixement del tema
- Tenir cura vers l’aparença de la seva presentació
Durada i lloc de realització: 3 hores, a l’aula.

Temporització: un cop impartides el 85% de les hores lectives del mòdul.

La puntuació final serà la mitjana entre la prova teòrica i la prova pràctica.

La qualificació final, sempre que l’alumne hagi aprovat la prova final, s’obtindrà mitjançant la suma de la qualificació d’avaluació continua ponderada en un 30% del total, i de la qualificació d’avaluació final en un 70%, i és concretarà en suficient (5-6), notable (7-8) i excel•lent (9-10)

Valoració


Estudiants formats

10

Comparteix