SSCB0110_MF1433_Màrqueting cultural

Activitats Culturals I Recreatives

Perfil de l’estudiant

- Estar en possessió del títol de Batxillerat.
- Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del Certificat de Professionalitat al que es vulgui accedir.
- Estar en possessió d’un Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea Professional.
- Acomplir amb el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permeten cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Aquesta acció es correspon amb el mòdul MF1433_3: Màrqueting cultural del certificat de professionalitat SSCB0110 Dinamització, programació i desenvolupament d'accions culturals.

Desenvolupar accions de comunicació i màrqueting cultural.

Objectius específics

 Analitzar el mercat de diferents productes culturals i segmentar-lo segons característiques i preferències de diferents tipus de consumidors.
 Definir accions de màrqueting cultural en relació amb els factors que intervenen en el disseny de polítiques i campanyes de comunicació, considerant els instruments habituals i els diferents tipus d'objectius i públics als quals pretengui dirigir-se.
 Desenvolupar accions de màrqueting cultural vinculades a un pla de màrqueting per a productes intangibles.
 Desenvolupar una campanya de difusió de la programació cultural per al públic potencial segons un pla de màrqueting mix proposat.
 Aplicar sistemes de control i seguiment de les variables i accions previstes en diferents tipus de plans de màrqueting.
 Analitzar l'evolució d'una programació cultural vinculada a les accions de màrqueting.

Contingut

5901

1. Anàlisi de mercat de productes culturals.
- Caracterització de la programació cultural.
   •  Tècniques de formulació d'objectius en la programació cultural.
   •  Identificació d'elements derivats de l'aplicació de les tècniques de l'anàlisi
   •  de mercat de programes i productes culturals.
   •  Valoració de la temporalització òptima per desenvolupar una programació cultural.
- Tècniques per conèixer el medi i les organitzacions.
   •  Anàlisi dels segments de mercat existents i clients potencials.
   •  Identificació de tipologia d'usuaris o consumidors culturals i la sevacorrespondència amb els productes culturals més demanats.
   •  Identificació de les preferències dels consumidors culturals.
   •  Metodologia per a l'anàlisi intern i extern d'organitzacions.
   •  Anàlisi i selecció del públic objectiu de l'acció.
   •  Metodologia d'anàlisi DAFO.
   •  Tècniques per elaborar informes d'oportunitats de mercat.

2. Planificació d'accions de comunicació i màrqueting cultural.
- Tècniques de comunicació en les activitats culturals.
   •  Aplicació de principis d'ètica i responsabilitat en la comunicació.
   •  Identificació de patrocinadors i mecenatge en l'àmbit de la cultura.
   •  Identificació de la responsabilitat social com a estratègia de comunicació.
- Tipologia d'elements que intervenen en la política de màrqueting.
   •  Desenvolupament d'objectius de comunicació: comercials i no comercials.
   •  Caracterització dels mitjans, els suports i les formes de comunicació de massa utilitzats en la pràctica comercial habitual.
   •  Identificació d'accions i instruments utilitzats habitualment en la definició d'accions promocionals i màrqueting directe.
   •  Comportaments, diferències i avantatges existents entre els diferents instruments, mitjans i suports de publicitat.
   •  Valoració de variables del màrqueting mix (barreja de màrqueting).
- Procediments per elaborar el pla de màrqueting.
   •  Tècniques d'anàlisi dels instruments i de les accions promocionals.
   •  Disseny d'un pla de màrqueting mix.
   •  Eines d'organització de l'estructura i funcionalitat d'un pla de màrqueting.
   •  Sistemàtica d'identificació de mitjans de promoció adequats.
   •  Mètodes de mesura de l'eficàcia publicitària.
   •  Organització de continguts i formes del missatge promocional per a cada situació en què es desenvolupa el programa cultural.
   •  Adequació de l'estratègia de comunicació en línia.

3. Desenvolupament d'accions de comunicació i màrqueting cultural.
- Protocols de coordinació entre les accions de màrqueting i els objectius
programats.
- Procediments per desenvolupar accions de màrqueting cultural per a productes
intangibles.
- Metodologia per desenvolupar campanyes de promoció de productes culturals.
   •  Tècniques d'identificació d'objectius de la publicitat en l'àmbit de la cultura.
   •  Tècniques d'estructuració de continguts de la publicitat per a cada esdeveniment.
   •  Protocols per dissenyar campanyes de promoció de productes culturals utilitzant com a referent les estratègies de màrqueting públic.
   •  Procediments per elaborar planificacions de campanyes de difusió de la programació cultural: canals de difusió de la programació cultural en línia i convencionals.
- Tècniques d'anàlisi i selecció de mitjans de comunicació.
   •  Identificació dels mitjans de comunicació més efectius per arribar al públic objectiu: convencionals i no convencionals, massius.
   •  Identificació i selecció dels suports, espais i missatges publicitaris utilitzats per difondre una programació cultural.
   •  Desenvolupament d'accions de comunicació i màrqueting aplicats a la programació cultural.
   •  Gestió de les relacions amb els mitjans de comunicació.

4. Seguiment i avaluació de programes i accions vinculats al màrqueting cultural.
- Sistemàtica de formulació d'objectius de control del pla de màrqueting tenint com a referència la consecució dels objectius.
- Mètodes per controlar i seguir les decisions i accions en els plans de màrqueting.
- Metodologies per valorar el grau de satisfacció del client.
- Tècniques per seguir pressupostos.
- Identificació de variables de control en les accions de màrqueting.
- Desenvolupament d'indicadors d'impacte i eficàcia de les accions de màrqueting.
- Adaptació d'eines de càlcul per utilitzar-les en accions de màrqueting cultural.
- Tècniques de tabulació i interpretació de resultats.
- Aplicació de mesures correctores davant de les desviacions en el programa: plans de contingència.
- Procediments per detectar i gestionar la implantació d'accions de millora.
- Protocols per elaborar, estructurar i presentar informes de seguiment amb els resultats obtinguts, destinats a responsables de les polítiques culturals.

Avaluació

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:
- Tipus test
- Preguntes breus i/o obertes

La prova de coneixements pràctics tindrà un dels següents formats, l’alumne haurà de demostrar que és capaç d’aplicar els coneixements adquirits realitzant:
- Resolució d’un cas pràctic.
- Exposició oral
- Disseny d’una activitat/o definir un projecte cultural
- Pressupost d’un projecte

L’avaluació final és de caràcter obligatori, s’han d’aprovar les dues parts. Si algun alumne suspèn la prova final, tindrà dret a examinar-se en una segona convocatòria.

Si el mòdul te unitats, a la prova final s’haurà d'identificar la puntuació obtinguda en cada una de les unitats que el composen.

Valoració


Estudiants formats

68

Comparteix