SSCB0109_MF1020_Participació ciutadana

Sscb0109 Mf1020 Participacio Ciutadana

Perfil de l’estudiant

- Estar en possessió del títol de Batxillerat.
- Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del Certificat de Professionalitat al que es vulgui accedir.
- Estar en possessió d’un Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea Professional.
- Acomplir amb el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permeten cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Aquesta acció es correspon amb el mòdul formatiu "Participació ciutadana" (MF1020) del certificat de professionalitat SSCB0109 Dinamització comunitària

Promoure la participació ciutadana en els projectes i recursos comunitaris.

Objectius específics

 Analitzar els factors antropològics, psicològics i sociològics del Procés de participació social.
 Valorar les possibilitats d'actuació i implicació en projectes comunitaris, identificant els potencials participants.
 Establir vies d'acompanyament en els processos de participació que faciliten l'intercanvi comunicatiu grupal adaptant els missatges als receptors dels mateixos.

Contingut

7143

1. Processos de participació social i ciutadana
 Evolució dels processos de participació social i ciutadana. La participació com a necessitat. La participació com a dret
 Dinàmica de la participació social i ciutadana. Nivells de participació i requisits. Actituds i motivació. Estratègies de participació.
 Procediments de participació ciutadana en l'administració pública. Marc legislatiu. Mecanismes i eines
2. Identificació dels moviments socials
 L'Estat de benestar: valors materialistes i valors post-materialistes
 Evolució dels moviments socials
 Processos de participació en els moviments socials: estructures i estratègies de participació
 Dinàmiques de voluntariat social. Evolució històrica. Marc legal del voluntariat a nivell internacional, estatal i autonòmic. Dinàmiques de voluntariat i cooperació. El paper del voluntariat en l'actualitat.
3. Processos de cooperació en la intervenció comunitària
 Identificació dels elements bàsics en el procés de cooperació.
 Descripció de funcions i competències del professional.
 Dinàmica de treball en equip
 Identificació d'elements bàsics d'un equip de treball
 Orientació i interessos de l'equip
 Organització del treball. Repartiment de tasques, coordinació i lideratges.
 Procés de presa de decisions
4. Aplicació de les habilitats comunicatives en la intervenció social
 Processos de comunicació en els grups: models i estils de comunicació.
 Tècniques de desenvolupament de campanyes de comunicació social en la participació ciutadana. Identificació de les fases de la campanya de comunicació. Identificació dels instruments operatius. Caracterització dels canals, suports i accions. Tècniques comunicatives aplicades a la participació social

Avaluació

Prova teòrica-pràctica consistent en la resolució d’un estudi de cas, on l’alumne haurà de valorar, realitzar una intervenció i preparar una presentació, tenint en compte els coneixements adquirits durant el curs:

Criteris de valoració: s’avaluarà amb una puntuació de l’1 al 10. Es considerarà aprovat a partir del 5; atenent als següents criteris:

- Aplicació dels coneixements desenvolupats al llarg del curs
- Claredat dels objectius de la seva presentació
- Claredat dels continguts de la seva presentació
- Coneixement del tema
- Tenir cura vers l’aparença de la seva presentació
Durada i lloc de realització: 3 hores, a l’aula.

Temporització: un cop impartides el 85% de les hores lectives del mòdul.

La puntuació final serà la mitjana entre la prova teòrica i la prova pràctica.

La qualificació final, sempre que l’alumne hagi aprovat la prova final, s’obtindrà mitjançant la suma de la qualificació d’avaluació continua ponderada en un 30% del total, i de la qualificació d’avaluació final en un 70%, i és concretarà en suficient (5-6), notable (7-8) i excel•lent (9-10)

Valoració


Estudiants formats

11

Comparteix