SSCB0109_MF1023_Foment i suport associatiu

Activitats Culturals I Recreatives

Perfil de l’estudiant

- Estar en possessió del títol de Batxillerat.
- Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del Certificat de Professionalitat al que es vulgui accedir.
- Estar en possessió d’un Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea Professional.
- Acomplir amb el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permeten cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Aquesta acció es correspon amb el mòdul formatiu "Foment i suport associatiu" MF1023_3 del certificat de professionalitat SSCB0109 Dinamització comunitària

Intervenir, donar suport i acompanyar en la creació i desenvolupament del teixit associatiu

Objectius específics

 Analitzar de forma comprensiva el teixit associatiu.
 Diferenciar les diferents fonts d'informació i els criteris d'elecció d'unes o altres sobre els recursos de suport al teixit associatiu.
 Recollir informació dels recursos i els procediments per constituir i gestionar una associació.
 Desenvolupar estratègies de suport tècnic a les associacions del territori respectant i analitzant la dinàmica interna dels grups.
 Acompanyar les entitats i associacions en els seus processos de programació i avaluació.
 Establir vies de coordinació entre entitats, associacions i col   • lectius ciutadans.

Contingut

7145

1. Estructures associatives
 Evolució de les estructures associatives.
 Identificació dels elements característics i constituents de les diferents organitzacions: associacions, fundacions, organitzacions no governamentals.
 Identificació i classificació del marc normatiu vigent: Llei d'associacions. Llei de fundacions. Registres vigents. Protectorats. Denominació d'utilitat pública.
 Identificació del marc fiscal: Obligacions fiscals bàsiques, Règim fiscal d'Associacions i Fundacions.
 Caracterització de la Responsabilitat Social Corporativa a organitzacions sense ànim de lucre.
2. Aplicació de tècniques grupals participatives en la intervenció comunitària
 Identificació del procés grupal.
 Dinàmica de Grups. Confiança. Estimulació. Presa de decisions. Diàleg i consens. Organització del treball i repartiment de tasques
 Classificació de tècniques participatives per a la dinamització grupal.
3. Processos grupals en les associacions de caràcter social
 Diferenciació entre individu i grup
 Classificació dels diferents rols que es desenvolupen en un grup.
 Aplicació d'habilitats socials en la dinàmica grupal: Lideratge, Cohesió grupal, Cooperació i competència, Interpretació del discurs
 Identificació de funcions i competències del professional en la dinamització grupal.
4. Procés de suport dels professionals en les entitats socials
 Caracterització dels recursos humans en les associacions, fundacions i organitzacions no governamentals.
 Gestió del voluntariat i del personal contractat: Organització del treball. Comunicació. Formació interna. Gestió de personal: definició de perfils i funcions.
 Procés per a la creació d'una associació / fundació. Característiques de cada fase.
 Identificació del paper de l'Administració pública en el suport associatiu.
 Procés per a l'obtenció de recursos públics i privats. Tipus de finançament: Gestió de subvencions. Elaboració de convenis i contractes. Prestació directa de serveis.
 Identificació dels elements bàsics per a l'elaboració de plans de comunicació i màrqueting amb causa.
 Procediments per a l'organització administrativa.
 Identificació de les funcions dels professionals en el procés de programació, avaluació i acompanyament associatiu.

Avaluació

Prova teòrica-pràctica consistent en la resolució d’un estudi de cas, on l’alumne haurà de valorar, realitzar una intervenció i preparar una presentació, tenint en compte els coneixements adquirits durant el curs:

Criteris de valoració: s’avaluarà amb una puntuació de l’1 al 10. Es considerarà aprovat a partir del 5; atenent als següents criteris:

- Aplicació dels coneixements desenvolupats al llarg del curs
- Claredat dels objectius de la seva presentació
- Claredat dels continguts de la seva presentació
- Coneixement del tema
- Tenir cura vers l’aparença de la seva presentació
Durada i lloc de realització: 3 hores, a l’aula.

Temporització: un cop impartides el 85% de les hores lectives del mòdul.

La puntuació final serà la mitjana entre la prova teòrica i la prova pràctica.

La qualificació final, sempre que l’alumne hagi aprovat la prova final, s’obtindrà mitjançant la suma de la qualificació d’avaluació continua ponderada en un 30% del total, i de la qualificació d’avaluació final en un 70%, i és concretarà en suficient (5-6), notable (7-8) i excel•lent (9-10)

Valoració


Estudiants formats

10

Comparteix