SSCB0110_MF1431_Programacions culturals

Activitats Culturals I Recreatives

Perfil de l’estudiant

- Estar en possessió del títol de Batxillerat.
- Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del Certificat de Professionalitat al que es vulgui accedir.
- Estar en possessió d’un Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea Professional.
- Acomplir amb el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permeten cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Aquesta acció es correspon amb el mòdul formatiu MF1431_3 Programacions culturals del certificat de professionalitat SSCB0110 Dinamització, programació i desenvolupament d'accions culturals.

Programar, desenvolupar i avaluar les programacions culturals fetes per les persones responsables de cultura.

Objectius específics

- Establir procediments per dissenyar i desenvolupar programacions culturals vinculades a una planificació feta per responsables de cultura.
- Analitzar infraestructures per executar la programació cultural utilitzant els recursos disponibles i adequats per desenvolupar-la.
- Aplicar procediments d'avaluació de programacions culturals.
- Aplicar tècniques d'organització per desenvolupar esdeveniments culturals.

Contingut

6370

UNITAT 1: POLÍTICA I GESTIÓ CULTURAL
  Introducció a la gestió cultural
  Fonaments, configuració i base conceptual de les Polítiques Culturals
  El sector cultural, els àmbits de la cultura i les organitzacions culturals
  Administració i marcs institucionals de la cultura

UNITAT 2: PROGRAMACIÓ I AVALUACIÓ APLICADES A LA GESTIÓ CULTURAL
  Planificació en gestió cultural
  Contextualització de l’acció cultural
  Informació cultural
  Identificació en gestió cultural
  Instruments per l’anàlisi i la diagnosi cultural
  Programació d'activitats culturals
  Necessitats, demandes, actius y prioritats culturals
  Avaluació d'activitats culturals, indicadors i resultats

UNITAT 3: RECURSOS DE LA PROGRAMACIÓ CULTURAL
  Producció d'activitats culturals
  Recursos tècnics i instruments
  Recursos humans i financers

Avaluació

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:
- Tipus test
- Preguntes breus i/o obertes

La prova de coneixements pràctics tindrà un dels següents formats, l’alumne haurà de demostrar que és capaç d’aplicar els coneixements adquirits realitzant:
- Resolució d’un cas pràctic.
- Exposició oral
- Disseny d’una activitat/o definir un projecte cultural
- Pressupost d’un projecte

L’avaluació final és de caràcter obligatori, s’han d’aprovar les dues parts. Si algun alumne suspèn la prova final, tindrà dret a examinar-se en una segona convocatòria.

Si el mòdul te unitats, a la prova final s’haurà d'identificar la puntuació obtinguda en cada una de les unitats que el composen.

Valoració


Estudiants formats

81

Comparteix