SSCB0110_Dinamització, programació i desenvolupament d’accions culturals

Activitats Culturals I Recreatives

Perfil de l’estudiant

- Estar en possessió del títol de Batxillerat.
- Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del Certificat de Professionalitat al que es vulgui accedir.
- Estar en possessió d’un Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea Professional.
- Acomplir amb el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permeten cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Dinamitzar, programar i desenvolupar planificacions, programacions i accions culturals en espais i organitzacions dedicats a la creació i el consum cultural; seleccionar i organitzar infraestructures; assignar funcions als col·laboradors que tinguin al seu càrrec; dinamitzar projectes culturals; establir accions vinculades a les estratègies de mercat i implicar xarxes associatives culturals.

Objectius específics

- Programar, desenvolupar i avaluar les programacions culturals fetes per les persones responsables de cultura.
- Programar i dinamitzar projectes d'animació cultural amb les xarxes associatives culturals.
- Desenvolupar accions de comunicació i màrqueting cultural.

Contingut

5423

MF1431_3  Programacions culturals
UF1421  Política i gestió cultural 40h
UF1422  Programació i avaluació aplicades a la gestió cultural 90h
UF1423  Recursos de la programació cultural 40h

MF1432_3  Projectes d'animació cultural
UF1424  Desenvolupament de projectes d'animació cultural 70h
UF1425  Xarxes associatives culturals 80h

MF1433_3  Màrqueting cultural

Avaluació

L'avaluació del curs es farà per a cadascuna de les unitats formatives que conformen els diferents mòduls formatius. Per tal d'aprovar cadascuna de les unitats formatives s'haurà d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts. Per realitzar aquesta avaluació s'utilitzaran les proves que s'entenguin com a necessàries i podran respondre a diferents modalitats (prova escrita, prova tipus test, exercicis pràctics, etc.).

Valoració


Estudiants formats

102

Comparteix