SSCB0109_MF1024_Tècniques i instruments d’informació i difusió a la dinamització

Activitats Culturals I Recreatives

Perfil de l’estudiant

- Estar en possessió del títol de Batxillerat.
- Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del Certificat de Professionalitat al que es vulgui accedir.
- Estar en possessió d’un Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea Professional.
- Acomplir amb el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permeten cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Aquesta acció es correspon amb el mòdul formatiu "Tècniques i instruments d'informació i difusió a la dinamització" MF1024_3 del certificat de professionalitat SSCB0109 Dinamització comunitària

Establir estratègies de comunicació i difusió dels diferents projectes i actuacions comunitàries.

Objectius específics

 Analitzar i interpretar les necessitats informatives de la comunitat.
 Prospectar els diferents recursos de transmissió de la informació que hi ha al territori.
 Executar accions d'informació adaptades a les necessitats del territori.
 Aplicar els procediments i tècniques adequats per a la valoració de la transmissió d'informació a la comunitat.

Contingut

7146

1. Identificació dels factors que intervenen en la comunicació en el procés de dinamització comunitària
 Caracterització de la comunicació i del procés comunicatiu: comunicació, missatge i societat.
 Identificació dels diferents llenguatges comunicatius.
 Aplicació de tècniques d'anàlisi d'informació per valorar les necessitats de la comunitat.
2. Aplicació de recursos expressius per a la comunicació en diferents contextos comunitaris
 Identificació dels diferents elements del context.
 Classificació dels recursos: Recursos propis de la llengua oral. Recursos propis de la llengua escrita. Recursos propis dels llenguatges gràfics.
 Identificació de les tipologies i característiques dels diferents recursos comunicatius.
3. Aplicació de mitjans de comunicació en l'entorn comunitari
 Tècniques de desenvolupament de campanyes de comunicació (informatives i formatives) aplicats al territori. Identificació de les fases de la campanya de comunicació. Identificació dels instruments operatius. Tipificació dels canals, suports i accions. Tècniques comunicatives aplicades al territori
 Identificació dels mitjans de comunicació formal i informal
 Caracterització dels diferents mitjans de comunicació
 Investigació dels recursos comunicatius del territori. Premsa local. Mitjans digitals. Ràdios comunitàries. Tècniques alternatives de comunicació
 Aplicació de metodologies de valoració de la transmissió d'informació a la Comunitat
 Desenvolupament de procediments per a l'elaboració d'informes i eines de recopilació, transmissió i anàlisi de resultats del procés de transmissió d'informació

Avaluació

Prova teòrica-pràctica consistent en la resolució d’un estudi de cas, on l’alumne haurà de valorar, realitzar una intervenció i preparar una presentació, tenint en compte els coneixements adquirits durant el curs:

Criteris de valoració: s’avaluarà amb una puntuació de l’1 al 10. Es considerarà aprovat a partir del 5; atenent als següents criteris:

- Aplicació dels coneixements desenvolupats al llarg del curs
- Claredat dels objectius de la seva presentació
- Claredat dels continguts de la seva presentació
- Coneixement del tema
- Tenir cura vers l’aparença de la seva presentació
Durada i lloc de realització: 3 hores, a l’aula.

Temporització: un cop impartides el 85% de les hores lectives del mòdul.

La puntuació final serà la mitjana entre la prova teòrica i la prova pràctica.

La qualificació final, sempre que l’alumne hagi aprovat la prova final, s’obtindrà mitjançant la suma de la qualificació d’avaluació continua ponderada en un 30% del total, i de la qualificació d’avaluació final en un 70%, i és concretarà en suficient (5-6), notable (7-8) i excel•lent (9-10)

Valoració


Estudiants formats

13

Comparteix