SSCB0109_MF1025_Gestió de conflictes entre agents comunitaris

Activitats Culturals I Recreatives

Perfil de l’estudiant

S'ha de complir amb un dels següents requisits:

 Estar en possessió del títol de Batxillerat, COU o titulació universitària.
 Tenir aprovades les proves d'accés a cicle formatiu de grau superior.
 Tenir aprovades les proves d'accés a la Universitat.
  Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 3 o un mòdul formatiu del certificat de Mediació Comunitària.
 Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 2 de la família de Serveis Socioculturals i a la Comunitat.

En el cas de no tenir cap d'aquest requisits, s'haurà de realitzar una prova de competències de matemàtiques, castellà i català.

Objectius generals

Aquesta acció es correspon amb el mòdul formatiu "Gestió de conflictes entre agents comunitaris" MF1025_3 del certificat de professionalitat SSCB0109 Dinamització comunitària

Aplicar processos i tècniques de mediació en la gestió de conflictes entre agents comunitaris.

Objectius específics

  Analitzar les característiques de la intervenció davant d'un conflicte, identificant les peculiaritats de la mediació.
 Caracteritzar les situacions conflictives.
 Realitzar un procés de mediació davant un cas de conflicte entre agents comunitaris.
 Realitzar el seguiment del procés de mediació.

Contingut

7147

1. Processos i fases dels conflictes en l'àmbit comunitari
 Caracterització dels conflictes en l'entramat comunitari.
 Definició i tipus de conflictes habituals. Identificació dels components del conflicte en l'àmbit comunitari. Identificació dels cicles del conflicte.
2. Tècniques de tractament dels conflictes en la comunitat. La mediació comunitària
 Identificació dels elements del conflicte: Identificació dels tipus de conflictes. Caracterització dels conflictes. Protagonistes a la gestió de conflictes en l'àmbit comunitari.
 Procés de mediació en la dinamització comunitària. Principis de la mediació comunitària. Àmbits d'aplicació. Beneficiaris de la mediació comunitària. Avantatges i desavantatges de la mediació comunitària.
 Identificació de les funcions i habilitats del professional en el procés de mediació
 Identificació de bibliografia en la mediació comunitària: legislació, reglaments, i altres.
3. Intervenció professional en la mediació comunitària
 Identificació de les etapes del procés de mediació: característiques de cada fase.
 Aplicació de tècniques de gestió de conflictes en la comunitat: escolta activa, parafrasejo, reformulació, connotació positiva, pluja d'idees, tendir un pont d'or, pujar a la balconada, fer d'advocat del diable, mirall i altres.
4. Aplicació de models, mètodes i procediments d'avaluació i seguiment als processos de mediació
 Identificació dels acords en la mediació comunitària: característiques i condicions.
 Processos de valoració i seguiment en la mediació comunitària.
 Identificació dels models, mètodes i procediments d'avaluació i seguiment aplicats als processos de mediació.
 Aplicació de tècniques i instruments d'avaluació: L'observació i recollida de dades. Registres i escales.
 Elaboració de les eines d'avaluació: Elaboració d'instruments avaluatius. Disseny d'activitats d'avaluació. Temporalització.
 Identificació de les funcions i competències dels implicats en la mediació comunitària.
 Coordinació amb els avaluadors externs en la mediació comunitària.

Avaluació

Prova teòrica-pràctica consistent en la resolució d’un estudi de cas, on l’alumne haurà de valorar, realitzar una intervenció i preparar una presentació, tenint en compte els coneixements adquirits durant el curs:

Criteris de valoració: s’avaluarà amb una puntuació de l’1 al 10. Es considerarà aprovat a partir del 5; atenent als següents criteris:

- Aplicació dels coneixements desenvolupats al llarg del curs
- Claredat dels objectius de la seva presentació
- Claredat dels continguts de la seva presentació
- Coneixement del tema
- Tenir cura vers l’aparença de la seva presentació
Durada i lloc de realització: 3 hores, a l’aula.

Temporització: un cop impartides el 85% de les hores lectives del mòdul.

La puntuació final serà la mitjana entre la prova teòrica i la prova pràctica.

La qualificació final, sempre que l’alumne hagi aprovat la prova final, s’obtindrà mitjançant la suma de la qualificació d’avaluació continua ponderada en un 30% del total, i de la qualificació d’avaluació final en un 70%, i és concretarà en suficient (5-6), notable (7-8) i excel•lent (9-10)

Valoració


Estudiants formats

10

Comparteix