SSCE0110_Docència de la formació professional per a l’ocupació

Activitats Culturals I Recreatives

Perfil de l’estudiant

- Estar en possessió del títol de Batxillerat.
- Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del Certificat de Professionalitat al que es vulgui accedir.
- Estar en possessió d’un Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea Professional.
- Acomplir amb el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.

En el cas de no disposar d'aquests requisits:

- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permeten cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Aquesta acció es correspon amb el certificat de professionalitat Docència de la formació professional per a l´ocupació SSCE0110

Programar, impartir, tutoritzar i avaluar accions formatives del subsistema de formació professional per a l'ocupació, elaborant i utilitzant materials, mitjans i recursos didàctics, orientant sobre els itineraris formatius i sortides professionals que ofereix el mercat laboral en la seva especialitat, promovent de forma permanent la qualitat de la formació i l'actualització didàctica.

Objectius específics

 Programar accions formatives per a l'ocupacio adequant-les a les característiques i condicions de la formació, al perfil dels destinataris i a la realitat laboral
 Seleccionar, elaborar, adaptar i utilitzar materials, mitjans i recursos didàctics per al desenvolupament de continguts formatius
 Impartir i tutoritzar accions formatives per a l'ocupacio utilitzant tècniques, estratègies i recursos didàctics
 Avaluar el procés d'ensenyament-aprenentatge en les accions formatives per a l'ocupació
 Facilitar informació i orientació laboral i promoure la qualitat de la formació professional per a l'ocupació

Contingut

2441

MF1442_3  Programació didàctica d'accions formatives per a l'ocupació 60 hores
MF1443_3  Selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, mitjans i recursos didàctics en formació professional per a l'ocupació 90 hores
MF1444_3  Impartició i tutorització d'accions formatives per a l'ocupació 100 hores
UF1645  Impartició d'accions formatives per a l'ocupació 70 hores
UF1646  Tutorització d'accions de formació per a l'ocupació 30 hores
MF1445_3  Avaluació del procés d'ensenyament-aprenentatge en formació professional per a l'ocupació 60 hores
MF1446-3  Orientació laboral i promoció de la qualitat en la formació professional per a l'ocupació 30 hores

Avaluació

L'avaluació del curs es farà per a cadascuna de les unitats formatives que conformen els diferents mòduls formatius. Per tal d'aprovar cadascuna de les unitats formatives s'haurà d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts. Per realitzar aquesta avaluació s'utilitzaran les proves que s'entenguin com a necessàries i podran respondre a diferents modalitats (prova escrita, prova tipus test, exercicis pràctics, etc.).

Valoració


Estudiants formats

40

Comparteix