MF1016 Suport en l’organització d’intervencions en l’àmbit institucional

Assistencia Social

Perfil de l’estudiant

- Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat a què desitja accedir.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional per al nivell 2 .
- Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà per al nivell 2 o bé haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i / o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Aquesta acció es correspon amb el mòdul professional MF1016_2 Suport en l'organització d'intervencions en l'àmbit institucional del certificat de professionalitat d’Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials. Pretenem que en acabar l’alumne sigui capaç de desenvolupar les realitzacions professionals associades a la UC1016_2: Preparar i donar suport a les intervencions d'atenció a les persones i al seu entorn en l'àmbit institucional indicades per l'equip interdisciplinari.

Objectius específics

 Identificar el model organitzatiu tipus i de funcionament d'institucions d'atenció social dirigides a col   • lectius d'intervenció.
 Definir el procés de desenvolupament d'intervencions dirigides a cobrir activitats de la vida diària de les persones i potenciar la millora i/o el manteniment de l'autonomia.
 Establir la forma de participació en l'organització d'activitats sociosanitàries en una institució social i explicar la col   • laboració amb l'equip interdisciplinari.

Contingut

4243

1. Intervenció en l'atenció a les persones dependents i el seu entorn.
 Institucions, programes i professionals d'atenció directa a persones dependents:característiques.
 Paper dels diferents professionals d'atenció sociosanitària. L'equip interdisciplinari.
 Tasques del professional d'atenció sociosanitària. Competència i responsabilitat en les àrees de:
   •  Alimentació.
   •  Higiene i condícia.
   •  Neteja.
   •  Atenció sanitària.
   •  Medicació.
   •  Mobilització, trasllat i deambulació.
   •  Primers auxilis. Suport psicosocial. Activitats diàries.
   •  Comunicació.
2. Protocols d'actuació en la recepció i acolliment de residents.
 Atenció a les persones dependents segons el grau de dependència:
   •  Dependència moderada.
   •  Dependència severa.
   •  Gran dependència.
 Principis ètics de la intervenció social amb persones dependents:
   •  Deontologia professional.
   •  Actituds i valors.
   •  Respecte per la confidencialitat i intimitat de les persones dependents.
   •  Delimitació del paper del professional d'atenció sociosanitària.
 Atenció integral en la intervenció:
   •  Comunicació a l'equip interdisciplinari de les necessitats de l'usuari.

Avaluació

- Prova teòrica:
Tipus test
Preguntes breus i/o obertes

- Prova pràctica:
Resolució d’un cas pràctic
Presentació d’un projecte
Aplicació d’una tècnica concreta

L’avaluació final és de caràcter obligatori, s’han d’aprovar les dues parts. Si algun alumne suspèn la prova final, tindrà dret a examinar-se en una segona convocatòria.

Si el mòdul te unitats, a la prova final s’haurà d'identificar la puntuació obtinguda en cada una de les unitats que el composen. Així mateix, per aprovar, l'alumne haurà d'obtenir un 5 en cadascuna de les unitats.

Valoració


Estudiants formats

579

Comparteix