Serveis assistencials a persones amb dependència

Ref: 85313
Serveis Assistencials A Persones Amb Dependencia

Inici: 15/06/2024

Fi: 27/07/2024

30h

Presencial

dissabte de 09:00 a 14:00 hores

85313

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1.
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
   •  Certificat de professionalitat de nivell 2.
   •  Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional alternativa, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Objectius generals

Cooperar amb persones dependents tenint en compte les seues característiques diferenciadores.

Objectius específics

   •  Aplicar el contingut de la llei de dependència.
   •  Diferenciar les diferents situacions de dependència.
   •  Ordenar l'espai físic per adaptar-lo a la discapacitat.
   •  Identificar els processos cognitius de les persones dependents.
   •  Col·laborar en la millora de la capacitat de relació amb l'entorn i la família d'una persona dependent.

Contingut

85313

 Mòdul 1: La llei de dependència. 5h
Identificació dels conceptes relacionats a la llei
   •  Explicació de la llei de dependència
   •  Aplicació de la llei de dependència
Classificació de les infraccions i sancions
   •  Enumeració i anàlisi de les infraccions
   •  Enumeració i anàlisi de les sancions
 Mòdul 2: Atenció a persones en situació de dependència. 5h
Classificació de les diferents situacions de les persones dependents
   •  Definició de persona dependent
   •  Identificació de les diferents situacions de les persones dependents
Descripció del paper de la persona cuidadora
   •  Definició de la persona cuidadora
   •  Aplicació dels diferents rols de la persona cuidadora de persones dependents
 Mòdul 3: Utilització de l'ambient com a factor afavoridor de l'autonomia personal, comunicació i relació social. 5h
Classificació dels elements espacials i materials
   •  Definició dels elements espacials
   •  Definició dels elements materials
Identificació dels diferents materials
   •  Distinció entre els diferents materials per al seu ús
   •  Aplicació dels diferents materials
Explicació de la motivació i de l'aprenentatge
   •  Factors motivacionals de la conducta
   •  Classificació dels diferents mètodes d'aprenentatge
   •  Interacció entre la motivació i l'aprenentatge
 Mòdul 4: Reconeixement de les característiques psicològiques de les persones dependents. 10h
Descripció dels processos cognitius de les persones dependents
   •  Indicació dels processos cognitius
   •  Explicació de les diferències entre els processos cognitius de persones no dependents i persones dependents
Diferenciació entre els diferents graus de dependència
   •  Explicació sobre cadascun dels graus de dependència
   •  Relació entre els diferents graus de dependència
 Mòdul 5: Relació amb família de la persona dependent. 5h
Aplicació de les habilitats necessàries per millorar la relació entre la família i la persona dependent
   •  Identificació de les habilitats de comunicació
   •  Anàlisi de l'aplicació de les habilitats de comunicació segons la situació familiar
Descripció de les relacions familiars
   •  Actitud de la família davant de la persona dependent
   •  Afectació de les relacions familiars quan hi ha una persona dependent
Organització de la família davant d'una nova situació
   •  Col·laboració entre els diferents membres familiars
   •  Nous rols davant una persona dependent a la família

Avaluació

• Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes.
• Prova pràctica: Resolució d’un cas, exercici d’aplicació de coneixements, tècniques, estratègies, etc. O bé simulació d’una situació en què l’alumne ha d’actuar en un rol professional concret.

Lloc

CCOO Granollers
Pius XII 5-6 bxos
08400
Granollers

Entitats col·laboradores


Estudiants formats

73

Comparteix