Interculturalitat i salut

Interculturalitat I Salut

Objectius generals

  Desenvolupar les eines comunicatives per entendre la diversitat cultural de l’entorn sanitari.
  Entendre i fer-se entendre am el col·lectiu immigrant.
  Intentar pal·liar les dificultats en la relació entre professionals sanitaris i persones immigrades.
  Canviar actituds individual i socials per comunicar-se millor: acceptació, congruència, empatia i assertivitat.

Contingut

10267

1. Interculturalitat avui: la població estrangera i el dol migratori.

2. Diversitat cultural i social a Catalunya. Trets culturals dels diferents col·lectius immigrants

3. Immigrants i promoció de la salut. Com es comunica la població immigrant

4. Actituds bàsiques per comunicar-se millor: acceptació, congruència, empatia i assertivitat

5. El treball en equip com a millor solució: de l’implicació a l’integració

Avaluació

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:
- Prova de preguntes obertes
- Prova objectiva tipus test de 20 preguntes

La prova de coneixements pràctics tindrà un dels següents formats, l’alumne haurà de demostrar que és capaç d’aplicar els coneixements adquirits realitzant:
- Resolució d’un cas
- Exercici d’aplicació de coneixement.
- Simulació d’una situació en què l’alumne ha d’actuar en un rol professional concret.

Valoració


Estudiants formats

13

Comparteix