Serveis assistencials a víctimes de maltractaments

Serveis Assistencials A Victimes De Maltractaments

Objectius generals

 Conèixer el marc legislatiu sobre la protecció a les persones víctimes de violència de gènere tant dones com a menors.
 Conèixer sobre la influència de la violència en els menors i dones, a més de les diferents definicions del fenomen social així com les
seves característiques i mètodes de prevenció.
 Ampliar coneixements sobre el maltractament i abús a dones i mètodes de prevenció social
 Aprendre sobre el maltractament i abús a menors i mètodes de prevenció social.
 Aprendre diferents tècniques de comunicació, que amb una utilització adequada, puguem resoldre situacions complexes en el treball.

Contingut

6294

1. Marc legislatiu
1.1. Dret i dona
1.2. Marco legislatiu sobre la violència de gènere
1.3. Marco legislatiu estatal sobre la violència de gènere
1.4. Context normatiu autonòmic sobre la violència de gènere
1.5. Dret i Menor
1.6. Context legislatiu sobre la protecció del menor
1.7. Marco legislatiu estatal sobre la protecció del menor
1.8. Context normatiu autonòmic sobre el menor
2. Context actual del fenomen social de violència i agressivitat
2.1. Introducció
2.2. La violència i agressivitat com a fenomen social
2.3. Valors de la societat actual
2.4. Diferència entre violència i agressivitat
2.5. El ciblo de la violència
2.6. Factors que incideixen en la violència social
2.7. Relació de la violència de gènere amb l'estructura sociològica patriarcal
2.8. Com i on es gesta la violència
2.9. L'emissor de la violència. L'agressor
2.10. Les diverses manifestacions de la violència de gènere
2.11. La protecció internacional contra la violència de gènere. Una perspectiva des dels drets humans
2.12. Factors per a la prevenció de la violència de gènere
2.13. Context de la violència i agressivitat a menors
2.14. Els escenaris dels menors en dificultat social
3. Actuació davant maltractaments, agressions i abusos sexuals a dones
3.1. Introducció
3.2. Definició de maltractaments
3.3. Els efectes de la violència de gènere sobre les víctimes
3.4. Classificació de maltractaments
3.5. Factors associats
3.6. Impacte sobre la víctima
3.7. Protocols d'actuació en els casos de violència domèstica i de gènere
4. Nens com a víctimes d’abús o agressions
4.1. Maltractaments en nens
4.2. Manifestacions diferencials
4.3. Característiques de les famílies on apareixen Maltractament i Abús
4.4. Conseqüències dels abusos sexuals
4.5. Protocols d'actuació en els casos de menors
5. L’atenció a les persones víctimes de violència i agressions sexuals: el bon tracte professional

Avaluació

Prova teòrica:
- Prova de preguntes obertes
- Prova objectiva tipus test de 20 preguntes

Prova pràctica:
- Resolució d’un cas
- Creació d’un projecte (objectius, procés d’investigació i recull de dades, exposició oral i defensa)
- Exercici d’aplicació de coneixement.
- Simulació d’una situació en què l’alumne ha d’actuar en un rol professional concret.

Valoració


Estudiants formats

63

Comparteix