SSCG0209_Mediació comunitària

Sscg0209 Mediacio Comunitaria 82854

Perfil de l’estudiant

- Estar en possessió del títol de Batxillerat.
- Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del Certificat de Professionalitat al que es vulgui accedir.
- Estar en possessió d’un Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea Professional.
- Acomplir amb el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permeten cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Gestionar alternatives per resoldre conflictes entre persones en l'àmbit comunitari, mitjançant l'aplicació d'estratègies i procediments de mediació, i facilitar i generar actuacions que en possibilitin la prevenció.

Objectius específics

- Identificar i concretar les característiques i necessitats del context social de la intervenció.
- Prevenir conflictes entre diferents persones, actors i col   • lectius socials.
- Organitzar i implementar el procés de gestió de conflictes.
- Valorar, seguir i difondre la mediació com a via de gestió de conflictes.
- Incorporar la perspectiva de gènere en els projectes d'intervenció social.

Contingut

4705

MF1038_3  Contextos socials d'intervenció comunitària 50h

MF1039_3  Prevenció de conflictes 70h

MF1040_3  Gestió de conflictes i processos de mediació 90h

MF1041_3  Valoració, seguiment i difusió d'accions de mediació 80h

MF1026_3  Impuls de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes 50h

Avaluació

L'avaluació del curs es farà per a cadascuna de les unitats formatives que conformen els diferents mòduls formatius. Per tal d'aprovar cadascuna de les unitats formatives s'haurà d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts. Per realitzar aquesta avaluació s'utilitzaran les proves que s'entenguin com a necessàries i podran respondre a diferents modalitats (prova escrita, prova tipus test, exercicis pràctics, etc.).

Valoració


Estudiants formats

65

Comparteix