Ref.78831

Barcelona

Mixta

LLOC: Fundació Paco Puerto.
VIA Laietana 16-18 8è

INICI: 02-10-2021
FINAL: 11-12-2021

DURADA: 34 hores

HORARI: dissabte de 09:00 a 13:00 hores

Afiliats/des: 130€
Nous Afiliats/des: 200€
No Afiliats/des: 330€

Nous/ves Afiliats/des: Persones que previ a la inscripció al curs han abonat tres quotes d'afiliació (quota formació immediata), i mantenen l'afiliació durant tota la durada del curs Afilia't a CCOO i escull la quota de formació

INSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

Valoració del curs

9,27

Persones formades

214
Descarrega la informació del curs aqui.

Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària àmbit Humanístic- Social

orientacions-per-a-la-programacio-didactica-educacio-secundaria-ambit-humanistic-social-78831

Període de matrícula:
El pagament es realitzarà en únic termini, en el moment de la inscripció al curs, i mitjançant targeta bancària.
La realització del curs està condicionada a que es cobreixin les places disponibles, en cas que no es pugui realitzar per baixa demanda, es comunicarà a les persones matriculades i es retornaran íntegrament les quantitats abonades.
En el cas que els/les alumnes matriculades es donin de baixa, es retornarà el 80% de la matricula si la baixa es anterior en 7 dies a la data d’inici del curs. Si la baixa és posterior, i no ha transcorregut més del 50% de les classes, es retornarà el 50% de la matrícula, sempre que la baixa es produeixi com a conseqüència de causa justificada sobrevinguda i estigui documentada.
Per a qualsevol dubte podeu adreçar-vos a la Fundació Paco Puerto: telèfon 934812717 de dilluns a dijous de 09:30 a 18:00, o a l’adreça de correu fppuerto@ccoo.cat.

- Contextualitzar la programació didàctica atenent al marc legal de referència i al projecte educatiu de centre.
- Definir activitats d’ensenyament aprenentatge, en base a les competències establertes en el disseny curricular, que facilitin l’assoliment dels objectius plantejats.
- Temporitzar i seqüenciar les activitats d’ensenyament aprenentatge seguint una lògica que permeti l’assentament de competències.
- Elaborar una programació didàctica introduint criteris d’innovació i atenció a la diversitat.
- Determinar els criteris d’avaluació i els instruments que en base als mateixos seran més idonis.

mes...

1. Context
2. Explicació estructura nou currículum: àmbits i dimensions
3. Disseny curricular i competències
4. Continguts i activitats. Seqüenciació i temporització
5. Orientacions metodològiques. Atenció a la diversitat
6. Orientacions metodològiques. Innovació.
7. Criteris d’avaluació. Instruments
8. Elaboració definitiva de programació didàctica
9. Revisió final de la unitat didàctica

Valoració del curs

9,27

Persones formades

214
Descarrega la informació del curs aqui.